Uutiset

Joko olet oman terveytesi tekijä?

16.05.2019

Joko olet oman terveytesi tekijä?

Yhä useampi suomalainen suhtautuu määrätietoisesti oman hyvinvoinnin seuraamiseen ja kehittämiseen. Avuksi tulevat osallistava teknologia ja kokonaisterveyden sparraajat. Lääkäri, yrittäjä ja kokonaisvaltaisen lääketieteen puolestapuhuja Olli Sovijärvi arvioi, että sairauksien hoitoon keskittyvän järjestelmän rinnalle on vähitellen syntymässä kokonaan uudenlainen infrastruktuuri. Lue Sovijärjen haastattelu Oriolan verkkosivuilta tästä.

Myyntilupaprosessit Euroopassa

06.05.2019

Myyntilupaprosessit Euroopassa

Jokaisen lääkevalmisteen kaupassa pito, myynti ja markkinointi edellyttävät, että valmisteella on myyntilupa. Myyntilupahakemuksessa osoitetaan, että lääke on tehokas, turvallinen ja laadukas. Kun lääkkeelle haetaan myyntilupaa, myyntilupahakemus jätetään lääkeviranomaiselle, joka arvioi lääkevalmisteen farmaseuttisen ja kemiallisen laadun, tehon ja turvallisuuden sekä riski-hyötysuhteen. EU:ssa lääkkeiden myyntilupia haetaan neljällä eri menettelyllä. Kokosimme sinulle muistilistan siitä, miten menettelyt eroavat toisistaan. Lue muistilista Oriolan verkkosivuilta tästä.

Lääketurvaseuranta verkossa

23.04.2019

Lääketurvaseuranta verkossa

Lääkkeistä ja lääkehoidosta käydään keskustelua yhä tiiviimmin internetissä ja digitaalisen median kanavissa. Satu Vehviläinen työskentelee asiantuntijana Oriolan lääketurvatiimissä ja osana työtehtäviään seuraa keskustelua aktiivisesti. Lue Sadun haastattelu Oriolan verkkosivuilta tästä.

Aktiiviset potilaat murtavat asiantuntijoiden terveystiedon monopoliasemaa

09.04.2019

Aktiiviset potilaat murtavat asiantuntijoiden terveystiedon monopoliasemaa

Terveyteen liittyvää tietoa etsitään aktiivisesti digitaalisten kanavien avulla ja ihmiset ovat yhä tietoisempia omasta terveydentilastaan. Terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden rooli ei ole enää entisellään, kun tietoa on kattavasti kaikkien saatavilla. Onnistunut hoitosuhde rakentuu yhä useammin asiantuntijan ja potilaan väliseen kumppanuuteen.

Terveystiedon etsiminen internetistä on ollut jo pitkään kasvava ilmiö. Myös iäkkäämmän väestön käyttäytyminen terveystiedon etsimisessä on muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana. Esimerkkinä tästä toimii havainto, joka tehtiin Celgenen, Suomen Syöpäpotilaat ry:n ja Oriolan yhteistyössä toteuttaman luuytimen syöpää (multippeli myelooma) koskevan kyselytutkimuksen yhteydessä*. Myeloomakyselytutkimuksen ensimmäisessä osiossa, vuonna 2015, potilaat ilmoittivat ensisijaiseksi tiedonlähteekseen sairauteensa liittyen alan erikoislääkärin (84 % vastaajista). Neljä vuotta myöhemmin, vuonna 2019, potilaiden ensisijainen tiedonlähde oli internet (80 % vastaajista). Myös muiden digitaalisten alustojen, esimerkiksi potilasjärjestöjen Facebook-sivujen, suosio tiedonhakukanavina oli viimeisen neljän vuoden aikana noussut huomattavasti. Vuonna 2015 ja 2019 toteutettujen kyselytutkimusten vastaajien ikämediaani oli noin 60 vuotta.

Lue koko artikkeli Oriolan nettisivuilta tästä.

Uusi syöpätutkimus pyrkii lisäämään kustannustehokkaiden syöpähoitojen käyttöä

20.03.2019

Uusi syöpätutkimus pyrkii lisäämään kustannustehokkaiden syöpähoitojen käyttöä

Suomessa syöpähoitojen kustannukset ovat olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana nousussa. Syöpähoidoilla on merkittävä taloudellinen vaikutus syöpäpotilaisiin, heidän läheisiinsä ja koko yhteiskuntaan. Tietoa eri syöpähoitojen vaikutuksista potilaiden arkeen on vähän, mikä puolestaan vaikuttaa uusien lääkkeiden pääsyyn Suomen markkinoille. Uusi tieteellinen syöpätutkimus tarkastelee kokonaisvaltaisesti syöpähoitojen kustannuksia ja tehokkuutta. Tutkimuksen tavoite on lisätä kustannustehokkaiden syöpähoitojen käyttöä.

Lue lisää Oriolan nettisivuilta tästä.

Paras käännös syntyy yhteistyönä

01.03.2019

Paras käännös syntyy yhteistyönä

Terveydenhuollon ammattilaisilla ja potilailla on oikeus saada laadukasta tietoa lääkkeistä ja hoidoista omalla äidinkielellään. Lääketieteen kehitys ja uudet lääkkeet heijastuvat myös lääkkeitä ja erilaisia hoitoja koskevien tekstien kääntämiseen. Uusia lääkehoitoja koskevat tekstit asettavat haasteita kääntäjille, joiden täytyy jatkuvasti kehittää ja kouluttaa itseään. Huolellinen taustatyö, alan erityisosaaminen ja toimiva yhteistyö asiakkaan kanssa ovat laadukkaan käännöksen syntymisen edellytyksiä.

- Emme käännä vain sanoja tai virkkeitä vaan merkityksiä, sanoo Oriolan käännöspalvelutiimin vetäjä Liisa Mahlamäki. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus lääketieteeseen ja farmakologiaan erikoistuneena kääntäjänä.

Lue, miten laadukas käännös syntyy.

Tuore barometritutkimus kartoitti farmasistien näkemystä vatsaoireiden itsehoitotuotteista

15.02.2019

Tuore barometritutkimus kartoitti farmasistien näkemystä vatsaoireiden itsehoitotuotteista

Kolmivaiheinen vatsaoireisiin liittyvä barometritutkimus kartoitti suomalaisten farmasistien näkemyksiä ja kokemuksia vatsavaivojen itsehoidosta ja eri itsehoitotuotteiden suositteluperusteista apteekeissa. Kolme tutkimusvaihetta kattoivat ripulin, ummetuksen ja närästyksen itsehoidon. Tutkimuksessa selvitettiin kattavasti esimerkiksi, minkälaisista syistä johtuviin vatsaoireisiin apteekista haetaan apua, mitä valmisteita farmasistit suosittelevat eri tilanteissa apteekin asiakkaille ja mitkä asiat vaikuttavat suositeltavan valmisteen valintaan. Lue lisää tutkimuksesta tästä.


EU:n uusi eläinlääkeasetus astuu voimaan 28. tammikuuta 2019

24.01.2019

EU:n uusi eläinlääkeasetus astuu voimaan 28. tammikuuta 2019

Tammikuun 28. päivä 2019 voimaan astuvan EU:n uuden eläinlääkeasetuksen tavoitteena on parantaa eläinlääkkeiden saatavuutta, kannustaa innovaatioihin ja karsia eläinlääkealan toimijoiden hallinnollista taakkaa. Asetuksella on merkittäviä vaikutuksia myös eläinlääkkeiden myyntilupiin. Asetuksen soveltaminen käytäntöön alkaa vuonna 2022, kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen.

Senior myyntilupa-asiantuntijamme Päivi Mannervuori koosti asetuksen tärkeimmät vaikutukset myyntilupiin. Lue lisää tästä.

veterinarian_750x460.jpg#asset:597


Lääkeyrityksillä tärkeä tehtävä lääketurvatoiminnassa

22.01.2019

Lääkeyrityksillä tärkeä tehtävä lääketurvatoiminnassa

Kun lääkkeelle myönnetään myyntilupa, perustuu valmisteen haittavaikutusprofiili kliinisissä tutkimuksissa esiin tulleisiin haittoihin. Lääkkeen markkinoille tulon jälkeen lääkkeen käyttäjämäärä kasvaa ja uusia harvinaisia haittoja voi tulla esiin tai uusia tuntemattomia haittoja voi ilmetä. Myös tunnettujen haittojen esiintymistiheys voi muuttua. Lääketurvatoiminnan tavoitteena on varmistaa lääkkeen turvallinen käyttö koko lääkkeen elinkaaren ajan. Mitkä ovat lääkeyrityksen tehtäviä lääketurvatoiminnassa?

Lue lisää tästä.

medicine_patient_01_2019_750x460.jpg#asset:595
Lääkkeen hinta ja korvattavuus: huomioi nämä asiat, kun tuot avohoidon reseptilääkkeen Suomen markkinoille

16.01.2019

Lääkkeen hinta ja korvattavuus: huomioi nämä asiat, kun tuot avohoidon reseptilääkkeen Suomen markkinoille

Suomen avohoidon reseptilääkkeiden hinta- ja korvausjärjestelmä poikkeaa jossain määrin muista Pohjoismaista. Mitä paremmin lääkeyritys tuntee Suomen järjestelmän, sitä paremmat ovat mahdollisuudet saada lääke suomalaisten potilaiden käyttöön. Kokosimme sinulle muistilistan huomioitavista perusasioista, kun yrityksesi haluaa tuoda avohoidon reseptilääkkeen Suomen markkinoille.

Lue muistilista Oriolan nettisivuilta tästä.

Oriola_Realworlddata_750_460.jpg#asset:519Kuopion yliopistollisen sairaalan uusi apteekki hyödyntää optimoitua henkilöstöratkaisua

05.12.2018

Kuopion yliopistollisen sairaalan uusi apteekki hyödyntää optimoitua henkilöstöratkaisua

Puijon-apteekki-KYS.jpg#asset:586

Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteyteen perustettu Kuopion Puijon apteekki aloitti toimintansa tiistaina 4. joulukuuta. Yliopistollisen sairaalan pääaulassa sijaitseva apteekki tarjoaa helppoutta ja vaivattomuutta sairaalassa asioiville kuluttajille.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea päätti vuonna 2017, että Kuopioon kantakaupungin alueelle perustetaan uusi apteekki. Apteekkilupa myönnettiin apteekkari Jukka Väätäiselle, joka päätti sijoittaa apteekin KYSiin. Sairaalan yhteydessä toimivasta apteekista on suuri hyöty sairaalassa asioiville.

”Uuden avoapteekin ansiosta sairaalasta kotiutuvien potilaiden tai muuten sairaalassa asioivien ei enää tarvitse lähteä etsimään muualta kaupungilta auki olevaa apteekkia. Tämä on palvelua, jota haluamme tarjota potilaille – helppoutta apteekkiasiointiin”, toteaa apteekkari Jukka Väätäinen.

Kuopion yliopistollisen sairaalan tiloissa sijaitseva apteekki on järjestyksessään toinen sairaalan yhteydessä toimiva avoapteekki Suomessa. Tampereen yliopistollisen sairaalan yhteyteen apteekki on jo saatu.

Osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö Farentalta

Uutta apteekkia perustettaessa tarvitaan lääkeluvat, toimitilat, tuoterepertuaari reseptilääkkeistä aina käsikauppatavaraan kuten särkylääkkeisiin, vitamiiniin ja haavanhoitoon saakka. Myös rekrytoitava, osaava henkilökunta on toimivan apteekin ja onnistuneen asiakaspalvelun kannalta avainasemassa.

Uuden Kuopion Puijon apteekin henkilöstörakenteen malli on ainutlaatuinen. Apteekin vastaava proviisori sekä koko muu henkilöstö tulevat farmaseuttista henkilöstövuokrausta tarjoavalta Farentalta, joka kuuluu Oriola konserniin.

”Olemme yhteistyössä apteekkari Jukka Väätäisen kanssa suunnitelleet yhdessä uuden apteekin toimintaa ja optimoineet henkilöstötarpeen. Pystymme tarjoamaan apteekille joustavan ja riskittömän henkilöstöratkaisun. Varmistamme riittävän määrän henkilöstöä tarpeen mukaan ja koulutamme työntekijöitä yhdessä, apteekkarin kanssa laadittavan suunnitelman mukaan”, sanoo Oriolan Farenta-palveluista vastaava liiketoimintajohtaja Heikki Matero.

”Olen ollut tyytyväinen yhteistyöhön, jossa näkyy Farentan vuosien näkemys ja kokemus farmaseuttisen henkilöstön suunnittelusta ja optimaalisesta resursoinnista apteekin toimintaan. Uuden apteekin toiminnan käynnistämisessä on paljon huomioitavaa ja minulle apteekkarina avaimet käteen -henkilöstöpalvelu helpottaa todella paljon apteekin toiminnan aloittamista ja myös koko liiketoiminnan operatiivista pyörittämistä”, toteaa apteekkari Jukka Väätäinen.

Lisätietoja:

Jukka Väätäinen, apteekkari, Kuopion Puijon apteekki, 050 553 2015, jukka.vaatainen(a)apteekit.net

Heikki Matero, liiketoimintajohtaja, Farenta, 045 138 6840, heikki.matero(a)farenta.fi

Uusi suomalainen syöpätutkimus paneutuu kokonaisvaltaisesti syövänhoidon vaikutuksiin

22.11.2018

Uusi suomalainen syöpätutkimus paneutuu kokonaisvaltaisesti syövänhoidon vaikutuksiin

Suomessa todetaan vuosittain noin 30 000 uutta syöpätapausta. Lääkkeiden tehokkaamman markkinoillepääsyn tukemiseksi tarvitaan tietoa syövänhoidon kokonaiskustannuksista ja hoidon vaikuttavuudesta. Aloitamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa uuden tieteellisen syöpätutkimuksen, jonka tavoitteena on parantaa kustannusvaikuttavien syöpähoitojen käyttöönottoa. Lue lisää tästä.

Miten menestyä lääkkeiden tarjouskilpailussa Suomessa?

08.11.2018

Miten menestyä lääkkeiden tarjouskilpailussa Suomessa?

Suomessa sairaalat avaavat vuoden 2019 alussa lääkkeiden tarjouskilpailun, joka kattaa yli 80 % Suomen sairaaloissa käytetyistä lääkkeistä. Lääkeyrityksille tarjouskilpailut voivat olla tie menestykseen Suomen terveydenhuollon markkinoilla. Menestyksekkään tarjouksen tekeminen edellyttää Suomen terveydenhuollon markkinoiden syvällistä tuntemista.

Asiantuntijamme ovat valmiita opastamaan teitä koko tarjouskilpailuprosessin ajan strategisesta konsultoinnista koko tarjousprosessin hallintaan. Lue lisää tästä.

Iiro-Jokinen_2018_11_FI_1.jpg#asset:569Barometritutkimukset antavat arvokasta tietoa apteekkien itsehoitovalmisteista

19.10.2018

Barometritutkimukset antavat arvokasta tietoa apteekkien itsehoitovalmisteista

Millä perusteilla farmasistit suosittelevat apteekkien itsehoitovalmisteita ja mitkä tekijät vaikuttavat suositeltavien tuotteiden valintaan? Barometritutkimuksemme antavat vastauksen näihin ja moniin muihin apteekkien itsehoitovalmisteita koskeviin kysymyksiin. Tällä hetkellä käynnissä on vatsaoireisiin liittyvä barometritutkimus. Lue lisää tästä.

2018_10_survey_750_460.jpg#asset:557
Oriola ja Pfizer tutkivat neuropaattisen kivun lääkehoitoa Suomessa

09.10.2018

Oriola ja Pfizer tutkivat neuropaattisen kivun lääkehoitoa Suomessa

Oriolan Farenta-asiantuntijapalvelut toteuttivat yhteistyössä Pfizerin kanssa tutkimuksen, jossa arvioitiin Lyrica-hoitoa ja potilasneuvontaa neuropaattisen kivun hoidossa. Äskettäin julkaistut tulokset kuvaavat ensimmäistä kertaa sitoutumista neuropaattisen kivun lääkehoitoon Suomessa.

Lue tutkimustuloksista tästä.

2018_10_doctor-and-patient_750_460.jpg#asset:543


Oriolan ja Bayerin ainutlaatuinen pilottiprojekti: Apteekista kliiniseen tutkimukseen

27.09.2018

Oriolan ja Bayerin ainutlaatuinen pilottiprojekti: Apteekista kliiniseen tutkimukseen

Potilaiden kiinnostuksen herättäminen ja saaminen mukaan kliinisiin tutkimuksiin on yhä haasteellisempaa, ja kliininen tutkimuskenttä muuttuu jatkuvasti. Tänä vuonna Bayer toteutti Oriolan Farentan asiantuntijapalvelun kanssa yhteistyöprojektin nimeltä ”Apteekista kliiniseen tutkimukseen”. Projekti toteutettiin Oriolan tutkimusapteekkien verkoston kautta Suomessa, ja sen tavoitteena oli tunnistaa potilaat, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita osallistumaan ja soveltuisivat kliiniseen tutkimukseen, sekä ohjata heidät asuinpaikkansa lähellä olevaan tutkimuspaikkaan.

Lue lisää projektista tästä.

2019_09_-pharmacy-and-customer2.jpg_750_460.jpg#asset:540


Brexitillä merkittävät vaikutukset lääkkeiden myyntilupiin

23.08.2018

Brexitillä merkittävät vaikutukset lääkkeiden myyntilupiin

Ison-Britannian ero EU:sta aiheuttaa paljon töitä lääkeyrityksille ja sillä on merkittäviä vaikutuksia suureen osaan Pohjoismaissa myytävien lääkevalmisteiden myyntiluvista. Isolla-Britannialla on ollut tärkeä rooli EU:n lääkevalvontatehtävissä ja Brexitin astuessa voimaan maaliskuun 30. päivä 2019 rooli muuttuu merkittävästi.

Lue lisää tästä.

2018_08_brexit.jpg#asset:526


Real world data -projekteista ajantasaista tutkimustietoa

21.08.2018

Real world data -projekteista ajantasaista tutkimustietoa

Real-world data -tutkimuksilla (RWD) saadaan tietoa lääkkeen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta potilaan arjessa muun muassa hinta- ja korvattavuushakemuksen, lääkehoidon tukipalvelun kehityksen, lääkemarkkinoinnin tai tuotekehityksen tueksi. Olemme toteuttaneet tutkimusapteekkien kanssa useita RWD – tutkimusprojekteja, joista on saatu hyödyllistä ja ajantasaista tietoa.

”Teemme paljon erilaisia projekteja ja analyysejä kerätystä RWD -datasta. RWD:n käyttö ja sen hyödyntäminen päätöksenteossa on lisääntynyt merkittävästi, joten tutkimuksiin kannattaa panostaa”, tutkimuspäällikkö Jarno Ruotsalainen toteaa.

Tutustu eri terapia-alueiden esimerkkeihin mielenkiintoisista RWD-projekteistamme tästä.

oriola_realworlddata_tutkimus_750_460.jpg#asset:524


Mitä on lääketutkimuksen real world data?

08.08.2018

Mitä on lääketutkimuksen real world data?

Lääkkeistä puhuttaessa real world data (RWD) -termillä viitataan lääkkeen toimivuuteen todellisessa lääkkeenkäyttötilanteessa ja käytännössä potilaan arkipäivässä.

Real world dataa voidaan kerätä useista eri lähteistä kuten esimerkiksi rekistereistä, tietokannoista, terveyskyselyistä, biopankeista sekä kohortti- ja pragmaattisistä kliinisistä tutkimuksista.

"Real world datalla tarkoitetaan tyypillisesti lääkkeen myyntilupaa varten tehtävien, tarkasti kontrolloitujen ja satunnaistettujen kliinisten lääketutkimusten ulkopuolella kerättyä tietoa. Real world data kertoo, miten hyvin lääke toimii käytännössä potilaan arjessa ja voi paljastaa ennen tunnistamattomia tarpeita hoitokäytännöissä", kertoo Oriolan Farenta-asiantuntijapalveluiden tutkimuspäällikkö Jarno Ruotsalainen.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan tästä.

Oriola_Realworlddata_750_460.jpg#asset:519
Kattavat sairaalapalvelut lääkeyrityksille

03.08.2018

Kattavat sairaalapalvelut lääkeyrityksille

Farenta ja Oriola ovat yhdistäneet sairaalakauppapalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Vankan ja monipuolisen kokemuksen tukemana palvelemme asiakkaitamme kattavasti kaikkiin sairaalatarjousten valmisteluun ja toimittamiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää tästä.

2018-06_kattavat_sairaalakauppapalvelut_laakeyrityksille_750x460.jpg#asset:517


Kohti uutta lääkevarmennusjärjestelmää

12.06.2018

Kohti uutta lääkevarmennusjärjestelmää

Uuden lääkevarmennusjärjestelmän pilotointi on alkanut. Järjestelmän tavoitteena on estää lääkeväärennösten pääsy tuotantoketjuun. 

Eurooppaan on rakenteilla uusi, tietokantapohjainen lääkevarmennusjärjestelmä. Sen on määrä olla toiminnassa helmikuussa 2019. Suomessa järjestelmän on tarkoitus olla käytettävissä jo tämän vuoden marraskuussa. Suomen Lääkevarmennus Oy:n toimitusjohtaja Maija Gohlke-Kokkonen uskoo, että aikataulu pitää.

– Olemme päässeet jo aloittamaan järjestelmän testaamista parin lääkeyrityksen kanssa, ja lähiaikoina mukaan tulevat myös apteekit. Toukokuussa siirrymme tuotantotilaan ja aloitamme käyttäjien vaiheittaisen lisäämisen.

Lue koko artikkeli tästä.

2018-06_kohti_uutta_laakevarmennusjarjestelmaa_750x460.jpg#asset:485


Raisa Viljakainen hinta- ja korvattavuustiimin vetäjäksi

07.06.2018

Raisa Viljakainen hinta- ja korvattavuustiimin vetäjäksi

Raisa Viljakainen on aloittanut 17.5.2018 Hinta- ja korvattavuustiimin vetäjänä. Hänen vastuualueenaan on hinta- ja korvattavuuspalveluiden johtaminen ja kehittäminen sekä tiimin tukeminen palvelun tuottamisessa.

Raisalla on pitkä ja kattava kokemus lääketeollisuuden asiantuntijatehtävistä. Hän on työskennellyt aiemmin Market Access tehtävissä Novo Nordisk Farmalla, Farentalla, Abbviella ja AstraZenecalla sekä hoitanut sairaalatarjouksiin liittyviä asioita. Lisäksi Raisa työskenteli noin 10 vuoden ajan myyntilupa-asiantuntijana eri lääkeyrityksissä ja viranomaisena.

Toivotamme Raisan lämpimästi tervetulleeksi!

2018_06_Viljakainen_Raisa.jpg#asset:483


Sairaanhoitopiirien lääkkeiden tarjouskilpailut tulossa – oletko valmis?

04.06.2018

Sairaanhoitopiirien lääkkeiden tarjouskilpailut tulossa – oletko valmis?

Sairaanhoitopiirien lääkkeiden tarjouskilpailuiden odotetaan käynnistyvän vuoden 2019 alkupuolella. Alustavan arvion mukaan tarjouskilpailussa on mukana noin 84 % Suomen lääkkeiden sairaalakaupasta lukuun ottamatta mahdollisia optioratkaisuja.

Yritykselle sairaanhoitopiirien tarjouskilpailut ovat tärkeä, mutta vaativa ja usein aikaa vievä projekti. Haastavuutta lisää se, että sairaanhoitopiirit lähettävät lopulliset hankintapäätökset kilpailussa mukana oleville lääkeyrityksille lähes aina monimutkaisina pdf-tiedostoina. Päätökset ovat viisi-kuusisataa sivuisia ja tietoja on vaikea poimia analysointia varten.

”Hankintapäätöksistä tietojen poimintaan kuluu suhteettoman paljon aikaa ja kaikki tarvittava tieto ei aikapulan takia useinkaan tule käyttöön. Hankintapäätösten tiedot ovat erittäin haasteellista saada muotoon, joka olisi helppo esittää organisaatiossa eteenpäin”, kertoo sairaanhoitopiirien tarjouskilpailut tunteva Business Solution Manager Lauri Kekoni Oriola konsernin Farenta-asiantuntijapalveluista.

HANTI – korvaamaton apu sairaanhoitopiirien kilpailutuksiin

HANTI on Oriolan yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämä ainutlaatuinen hankintapäätöstietokanta, digitaalinen työkalu, jolla voi helposti seurata ja analysoida hankintapäätöksiä. Lopullisten hankintapäätösten läpikäyminen on huomattavasti pdf –tiedostojen selailua helpompaa ja tehokkaampaa ja tiedot ovat nopeasti siirrettävissä esitettävään muotoon. HANTI on kehitetty erityisesti pdf-muotoisten hankintapäätösten muokkaamiseen, mutta se tukee myös muita kilpailutuksissa käytettyjä tiedostomuotoja.

”Esimerkiksi KYSin vuoden 2018 kuusisataasivuinen hankintapäätös oli kuvamuodossa, jossa mitkään hakutoiminnot eivät toimineet. HANTIn avulla saimme dokumentit muokattua helppolukuiseen muotoon ja siirrettyä tiedot exceliin muokattaviksi”, toteaa Kekoni.

HANTIn avulla voidaan kattavasti analysoida hankintapäätöksissä mukana olevat valmisteet. HANTI myös helpottaa omien ja kilpailevien yritysten viime vuosien sairaalatarjousten strategisten suuntaviivojen analysointia ja tukee näin vahvasti yrityksen päätöksentekoa seuraaville isoille tarjouskierroksille.

”Jos haluaa tehdä kattavan analysoinnin ja strategiset päätökset vuoden 2019 kilpailutuksia varten, kannattaa HANTI ottaa käyttöön mieluiten jo syksyllä 2018. Ennen HANTIn käyttöönottoa lääkeyrityksen tulee toimittaa hankintapäätösten pdf-tiedostot meille ja lataamme ne HANTiin. Tällä varmistamme, että tiedot ovat vain kyseisen lääkeyrityksen käytössä", täsmentää Kekoni ja jatkaa: ”Käsittelemme tietysti kaikki asiakasyrityksiin liittyvät tiedot aina luottamuksellisesti ja salassapitosopimuksen mukaisesti.”

Asiantuntijapalvelut tukena analyyseissa ja sairaalatarjousten tekemisessä

Kokeneet sairaalakauppaan erikoistuneet asiantuntijamme auttavat lääkeyrityksiä kokonaisvaltaisessa kilpailijoiden ja markkinoiden analysoinnissa sairaalakappaa ja -tarjouksia varten ja hoitavat tarvittaessa sairaalatarjousten tekemisen alusta loppuun.

"Teemme lääkeyrityksille analyyseja myös muihin markkinoiden tarkastelua vaativiin tilanteisiin kuten myyntikokouksiin, joissa asiantuntijamme voi toimia fasilitoijana", summaa Kekoni.

HANTI hankintapäätöstietokanta

 • digitaalinen työkalu sairaanhoitopiirien hankintapäätösten seuraamiseen ja analysointiin
 • toimii selaimella ajasta ja paikasta riippumatta
 • veloitus vuosilisenssillä
 • lisenssiin sisältyy koulutus

Kerromme mielellämme lisää!

Lauri Kekoni, Business Solution Manager
puh. 040 0656 323 ja lauri.kekoni@farenta.fi

Minna Jacobson, Myynti- ja asiakkuusjohtaja
puh. 040 5920 808 ja minna.jacobson@oriola.com

2018-05_sairaanhoitopiirien_laakkeiden_tarjouskilpailut_tulossa_750x460.jpg#asset:481Täsmäopinnoista vauhtia uralle

14.05.2018

Täsmäopinnoista vauhtia uralle

Lääkealan ammattilaisille räätälöity myynnin tutkinto valmentaa farmasisteista entistä monipuolisempia osaajia apteekkityöhön ja avaa ovia lääketeollisuuden myynti- ja markkinointitehtäviin.

Sanotaan, että työ tekijäänsä opettaa. Työssä opiskelu niin vasta tekeekin!

Jo usein vuosien ajan Farenta on kouluttanut farmaseutteja lääkealan myyntitehtäviin ammatissa oppimisen kautta. Perinteisesti lääkealan ammattilaisille räätälöity liiketalouden perustutkinnon myynnin osio LMAT on valmentanut apteekkifarmaseutteja lääke-edustajiksi.

- Valmistuneet ovat saaneet pitkiä toimeksiantoja lääkeyrityksissä ja hyvää nostetta uralleen, Oriolan Farenta -henkilöstöpalveluiden koulutuspäällikkö Marianne Lehtovaara kertoo.

Nykyään koulutus huomioi myös jatkuvasti muuttuvan apteekkikentän uudenlaiset osaamistarpeet. LMAT:n suorittanut farmaseutti hallitsee tuloksellisen asiakaspalveluprosessin ja ymmärtää lääketuotannon ja -jakelun taloudelliset lainalaisuudet sekä keskeiset säädökset.

- Markkinoinnin periaatteet, apteekin tulonmuodostus ja ratkaisuun perustuva myynti tulevat koulutuksessa tutuiksi. Tutkinto soveltuu siksi myös heille, jotka haluavat jatkaa ja edetä urallaan apteekissa, Lehtovaara sanoo.

Maksuton ammattitutkinto

LMAT-koulutuksen pohjana on liiketalouden perustutkinto asiakaspalvelun ja myynnin alalta. Opetusministeriö määrittää tutkinnon vaatimukset.

- Koulutuksen järjestävä oppilaitos ja me Oriolassa koulutukseen valittavien työnantajana sopeutamme sisällön tälle sektorille sopivaksi. Lehtovaara toteaa.

Tutkinnon voi suorittaa miltä tahansa paikkakunnalta käsin. Työssäoppimisjaksot suoritetaan Oriolan asiakasyrityksissä – joko lääkeyrityksissä tai apteekeissa. Osallistujalle koulutus on maksuton.

Lisäarvoa itselle ja asiakkaalle

Lehtovaaran mukaan LMAT:n suorittaneet erottuvat työmarkkinoilla edukseen.

- Tutkinnon suorittaminen antaa lisää työmahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Myyntitaitoisille farmaseuteille on kysyntää, sillä vahva tuotetietämys ja myynnin ammattiosaaminen ovat yhdistelmänä ajankohtaisempi kuin koskaan.

LMAT on osa Oriolan Farenta-henkilöstöpalveluiden laajaa koulutustarjontaa. Se on monella tapaa ainutlaatuinen kokonaisuus.

- Paitsi virallisen tutkintonimikkeen, LMAT tarjoaa farmaseutille konkreettisen ponnahduslaudan uusiin tehtäviin.

Apteekkifarmasistin työnkuva laajentui markkinointiin

Farmaseutti Mia Friman on työskennellyt Farentalla vuodesta 2013. Aluksi työ vei paikkakunnalta toiseen, sitten vakituisesti kahteen asiakasapteekkiin. Syksyllä 2015 Farentaverkossa julkaistu ilmoitus myynnin ammattitutkinnosta herätti vaihtelunhaluisen farmaseutin huomion.

- Tykkään monipuolisesta tekemisestä ja halusin oppia uutta. Kilpailu apteekeissa lisääntyy ja farmaseuteilta vaaditaan uudenlaista myyntiosaamista, Friman kertoo motiiveistaan hakea kurssille.

Lisää vastuuta farentalaisena

Koulutuksen aikana Friman sai rohkeutta etenkin asiakkaiden kohtaamiseen ja tarpeiden kartoittamiseen. Osa tutkinnosta suorettiin näyttötöinä, ja niiden kautta Frimanin toimenkuva apteekkifarmasistina laajeni merkittävästi.

Nykyään Friman suunnittelee mainoksia ja tekee esillepanoja. Työhön kuuluu myös hinnoittelua, tilausmäärien suunnittelua ja tarjoustuotteiden raportointia. Lisäksi hän toimii ohjaajana kahdelle myynnin ammattitutkintoa suorittavalle opiskelijalle.

- Koulutuksesta on ollut ehdottomasti hyötyä, sillä se on antanut työnkuvaan todella paljon uutta. Koen, että olen saanut paljon vastuuta työpaikoilla. Apteekin kehittäminen ja markkinointi kiinnostavat jatkossakin, Mia Friman sanoo.

Lisätietoa: koulutus@farenta.fi

Lääkealan ammattilaisille suunnattu myynnin ammattitutkinto (LMAT):

 • virallinen ammattitutkinto
 • tarkoitettu farmaseuteille ja kosmetologeille
 • valmentaa myynnin erikoisosaajia lääketeollisuuden ja apteekkien myyntitehtäviin
 • aiheita mm. talousajattelu työelämässä, juridiikka, myyntitaidot, viestintätaidot, kielitaito ja markkinointi
 • toteutetaan työn ohessa tapahtuvana monimuoto-opetuksena
 • kesto noin 1,5 vuotta
 • osallistujille maksuton

2018_05_myynnin_ammattitutkinto_kaisa_marianne.jpg#asset:341

Luottokumppaneiden tuella uudelle liikepaikalle

26.04.2018

Luottokumppaneiden tuella uudelle liikepaikalle

Farenta teki laskelmat uuden liikepaikan asiakasvirroista ja optimaalisesta henkilöstömäärästä, kun apteekkari Helena Jalonen siirsi apteekkinsa Tampereen keskustasta Hervantaan.

Jo apteekkilupaa hakiessaan Helena Jalonen tiesi, että Tampereen rautatieaseman kupeessa sijaitseva rakennus, jossa vanha apteekki sijaitsi, tultaisiin purkamaan lähiaikoina.

Siksi suunnitelmat apteekin siirtämisestä käynnistyivät heti, kun Jalonen toukokuussa 2017 sai apteekkiluvan. Hän otti käteensä harpin ja piirsi karttaan rajat Tampereen itäisen apteekkialueen merkiksi.

- Piti toki miettiä tarkoin, mihin investoin. Päädyin Hervantaan, koska täällä on paljon asutusta, eikä alueen kauppakeskuksessa ollut apteekkia, marraskuussa 2017 ensimmäisen apteekkinsa kauppakeskus Duoon avannut Jalonen kertoo.

Estimointi mitoittaa henkilöstön oikein

Duossa käy arkisin lähes 14 000, lauantaisin noin 11 000 ja sunnuntaisin 7 000 asiakasta. Jalonen hyödynsi kauppakeskukselta saamiaan tietoja apteekin siirtoa valmistellessaan.

Tarkemmat laskelmat uuden apteekin aukioloajoista, vilkkaimmista asiointiajoista ja tarvittavasta miehityksestä laati Farenta.

- Estimointi tuotti hyvää tietoa, joka on osoittautunut oikeaksi. Esimerkiksi lauantaisin myydään paljon itsehoitolääkkeitä, ja olemme pystyneet alusta asti tarjoamaan riittävästi palvelua tällä puolella.

Alkuvaiheessa farentalaiset myös täydensivät apteekin omaa henkilökuntaa. Muita avainpelaajia apteekin siirtämisessä olivat täsmällinen kalustetoimittaja, osaava rakennusporukka ja oma aviomies, joka luotsasi koko rakennusprojektia kiinteistöalan kokemuksellaan.

- Luotettavat yhteistyökumppanit ovat olleet muutoksen valmistelussa ja toteuttamisessa ehdottoman tärkeitä, Jalonen kiittää.

Unelma kokonaisvaltaisesta palvelusta

Hervanta on Jalosen mukaan kuin oma pieni kaupunki. Se on muun muassa Teknillisen yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun, opiskelijoiden, teknologiayritysten, maahanmuuttajien ja iäkkäiden alkuperäisasukkaiden koti.

- Hervantalainen on ylpeä kaupunginosastaan ja asioi mielellään täällä, Jalonen tietää.

Perinteisten apteekkipalveluiden lisäksi Jalosen Bonusapteekki tarjoaa hervantalaisille myös uusia palveluja. Apteekin sisällä, omassa huoneessa, toimii kauneushoitola, jossa annetaan hoitoja lähes päivittäin.

Jalonen haaveilee kokonaisvaltaista palvelua tarjoavasta apteekista, jossa myös henkilöstö voi hyvin.

- Suon henkilökunnalle mielelläni lomaa heidän toivominaan ajankohtina mahdollisuuksien mukaan. Talvilomat pyöritettiin Farentan avustuksella ja lauantaivuoroissakin meillä työskentelee säännöllisesti Farentan henkilö. Usein apuna on myös teknistä työvoimaa.

Kesäkaudeksi Jalonen tekee yhdessä Farentan kanssa erillisen arvion henkilöstötarpeesta. Sitä varten tarkastellaan alkuvuoden lukuja ja rakennetaan työvuorosuunnitelma, joka antaa kaikille mahdollisuuden viettää kesäviikonloppuja vapaalla.

Farentan henkilöstöpalvelut tukena muutostilanteissa

 • Estimointipalvelu: uutta liikepaikkaa varten laaditaan arvio todennäköisistä asiakasmääristä ja tarvittavasta henkilöstömäärästä
 • Optimointipalvelu: Apteekin asiakasmäärien ja reseptimäärien perusteella määritetään apteekille optimaalinen henkilöstörakenne, tunnistetaan todellinen lisähenkilöstön tarve ja laaditaan ratkaisuehdotus apteekin henkilöstömäärän tasapainottamiseksi
 • Lisätietoa: info@farenta.fi

Kuvaaja_Tomi_Aho_Bonusapteekki_12A2682_1.jpg#asset:340

Kuvaaja_Tomi_Aho_Bonusapteekki_12A2713_2.jpg#asset:339Laura Kätkänaho myyntilupa-asiantuntijaksi

24.04.2018

Laura Kätkänaho myyntilupa-asiantuntijaksi

Filosofian maisteri Laura Kätkänaho on aloittanut maaliskuussa Farentalla myyntilupa-asiantuntijana. Laura on työskennellyt aiemmin Euroopassa kahdessa kansainvälisessä lääkeyrityksessä: Novartiksen pääkonttorilla Baselissa ja Aspen Pharman konttorilla Dublinissa.

- Työskentelin molemmissa yrityksissä Regulatory Compliance -osastolla, joka vastaa lääkeaineiden ja lääkevalmisteiden laatudokumentaatiosta (CTD Module 3). Aspenilla vastuullani oli kaksi lääkevalmistetta, joiden Module 3 -dokumentaatiota pidin ajan tasalla maailmanlaajuisesti. Tehtäviini kuului muun muassa laatumuutosten hallinta, kuvailee Laura.

Farentalla Laura vastaa lääkevalmisteiden myyntilupien ylläpidosta ja esimerkiksi erilaisten muutoshakemusten lähettämisestä viranomaisille.

- Saan myös syventää osaamistani tuoteinformaatiosta muun muassa päivittämällä ja arvioimalla dokumentteja (SPC, PIL, labeling). Olen viihtynyt Farentalla loistavasti. Nautin siitä, että pääsen tekemään ja opettelemaan uusia asioita myyntilupien parissa hyödyntäen aikaisempaa kokemustani farmaseuttis-kemiallisesta dokumentaatiosta. Farentalla yhdistyy asiantuntemus lääketeollisuuden eri aloilta, mikä avaa mahdollisuuksia oppia eri osa-alueista myös tiimin ulkopuolelta, kertoo Laura.

Toivotamme Lauran lämpimästi tervetulleeksi!

Laura_Kätkänaho.jpg#asset:337


Arkivaikuttavuustieto tukee lääkkeen hyväksymistä korvauskelpoiseksi

20.04.2018

Arkivaikuttavuustieto tukee lääkkeen hyväksymistä korvauskelpoiseksi

teksti: Jaana Joutseno, Farentan Market Access osaston johtaja, terveystaloustieteen maisteri ja farmaseutti

Kliinisissä teho- ja turvallisuustutkimuksissa lääkehoito toteutuu tarkoin suunnitellulla protokollalla, mutta hinta- ja korvattavuushakemuksien yhteydessä esitettyihin kustannusvaikuttavuusmallinnuksiin jää väistämättä tosielämän mentäviä aukkoja. Kansallisiin tietovarantoihin kerääntyvä tieto on lähes poikkeuksetta lääkärin tai muun terveydenhuollon asiantuntijan kirjaamaa. Tämän vuoksi rekisteritutkimukset eivät ole juurikaan pystyneet valottamaan potilaan hoidosta saamaa hyötyä. Jos halutaan tietää, miten potilas kokee oman hoitonsa, miten sitoutunut hän siihen on ja miten hoito vaikuttaa jokapäiväiseen elämään, täytyy data kerätä suoraan potilailta. Luonteva paikka lääkkeiden todellista käyttöä koskevan tiedon selvittämiseen on apteekki.

Yksi Market Access -asiantuntijapalveluidemme painopistealueista on lääkehoitojen vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden analysointi real world dataa (RWD) eli arkivaikuttavuustietoa hyödyntämällä. Tietoa kerätään Farentan tutkimusyhteistyöapteekeissa reseptintoimituksen yhteydessä tehtävillä kyselytutkimuksilla. Tutkimuskonseptimme on kansainvälisestikin ainutlaatuinen. Pystymme nopeasti ja kustannustehokkaasti selvittämään käyttäjältä itseltään, miten lääkkeet vaikuttavat. Selvitettäviä asioita voivat olla esimerkiksi lääkkeen todellinen annostus ja hoidon kesto.

Tarve arkivaikuttavuustiedolle lisääntyy

Tarve arkivaikuttavuustiedon seuraamiselle lisääntyy jatkuvasti, sillä monet uusista lääkkeistä ovat biologisia ja usein niiden hinta on perinteisiä lääkkeitä korkeampi. Varsinkin tarkoin kohdennettujen hoitojen kohdalla on entistä suurempi tarve seurata, onko annettu hoito vaikuttavaa. Vaikuttavuustieto kiinnostaa lääkekorvauksien maksajaa eli Kelaa. Lääkäreitä vaikuttavuustieto auttaa hoitopäätösten tekemisessä ja lääkkeen oikeanlaiseen käyttöön ohjaamisessa. Myös sairaanhoitopiireissä lääkekustannuksia seurataan tarkkaan ja vain vaikuttavista lääkkeistä ollaan valmiita maksamaan.

Lääkeyritykset tarvitsevat vaikuttavuustietoa edellä mainittujen tahojen vakuuttamiseen. Market Access -asiantuntijatiimimme tekemillä vaikuttavuusanalyyseilla lääkeyritys voi todistaa, että lääke toimii paitsi kliinisissä tutkimuksissa, myös todellisessa käytössä, ja kannattaa siksi ottaa hoitokäytäntöihin ja yhteiskunnan korvattavaksi.

Uudentyyppisissä riskinjakosopimuksissa hintaviranomainen ja lääkeyritys sopivat, että näyttö lääkkeen toimimisesta arkikäytössä toimitetaan viranomaiselle jälkikäteen. Ehdollisesta korvattavuudesta sovittaessa Kela sitoutuu maksamaan hoidosta, joka on potilaalle tehokasta. Real world data -tutkimuskonseptimme on erinomainen keino tämän näytön keräämiseen.

Kerron mielelläni lisää!

Jaana Joutseno
puh. 040 7514 189
jaana.joutseno@farenta.fi

Lääkkeiden hintalautakunta avannut asiointipalvelun

19.04.2018

Lääkkeiden hintalautakunta avannut asiointipalvelun

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on avannut 19.4.2018 asiointipalvelun yrityksille ja julkaissut uudet päivitetyt hakemusohjeet. Jatkossa yritysten on mahdollista toimittaa hinta- ja korvattavuushakemukset sähköisesti asiointipalvelun kautta. Farentan Market Access tiimi on osallistunut Hilan sähköisen asioinnin koulutuksiin ja perehtynyt järjestelmän käyttöön asiakasprojektien merkeissä.

- Järjestelmä on helppokäyttöinen, mutta sen käyttö aiheuttaa joitakin poikkeavuuksia aiempiin toimintatapoihin liittyen. Autamme mielellämme, mikäli tarvitsette lisätietoa järjestelmään ja hakemusten toimittamiseen liittyen, kertoo Market Access osaston johtaja Jaana Joutseno.

Ota yhteyttä: jaana.joutseno@farenta.fi ja puh. 040 7514 189

Lisätietoa Hilan asiointipalvelusta tästä.

Diabeteslääkkeiden korvausmuutos heikentänyt potilaiden hoitotyytyväisyyttä?

21.03.2018

Diabeteslääkkeiden korvausmuutos heikentänyt potilaiden hoitotyytyväisyyttä?

Yhteistyössä suomalaisten apteekkien, Itä-Suomen yliopiston ja HUS:n endokrinologian poliklinikan kanssa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin vuoden 2017 alussa voimaan tulleen korvausmuutoksen vaikutuksia diabeetikkojen lääkehoitoon, hoidossa tapahtuneisiin muutoksiin ja potilaiden hoitotyytyväisyyteen.

Tulosten perusteella diabeetikoiden keskimääräinen hoitotyytyväisyys heikkeni korvausmuutoksen myötä ja pysyi heikentyneenä koko 12 kuukauden pituisen seurantajakson ajan. Seurantatulokset osoittivat myös, että diabeteslääkkeiden ostoon liittyvä taloudellinen taakka oli kasvanut, ja antoivat viitteitä taloudellisin perustein tehdyistä lääkitysmuutoksista. Tutkimukseen osallistuneet diabeetikot olivat erittäin motivoituneita vastaamaan tutkimuskyselyyn, ja seurantakyselyissä tavoitettiin jopa 70 % vastaajista, jotka olivat antaneet yhteystietonsa. Tutkimusapteekeissa lähtötilanteen kyselyyn vastasi lähes 1 000 tyypin 2 diabetesta sairastavaa henkilöä, joista 90 % ilmoitti yhteystietonsa seurantakyselyjä varten. Koko 12 kuukauden pituisen seurantajakson aikana kerätty tieto on nyt analysoitu, ja tulospaketti tarjoaa asiakkaillemme kokonaisvaltaisen katsauksen diabeetikoiden lääkehoidon tilaan ja korvausmuutosten vaikutuksiin potilaan arjessa. Tulospaketti sisältää kaikkien tutkimusvaiheiden yksityiskohtaiset lääkitystiedot valmisteen mukaan ja asiakkaan toivomuksesta tehtävät lisäanalyysit.

Haluaisitko kuulla lisää diabetestutkimuksen tuloksista? Ota yhteyttä: info@farenta.fi

Lue tästä 6 kk:n seurantakyselystä.

2018-03_diabeteslaakkeiden_korvausmuutos_670x411.jpg#asset:343


Market Access -tehtävissä pääsee oppimaan jatkuvasti uutta

12.03.2018

Market Access -tehtävissä pääsee oppimaan jatkuvasti uutta

Sofia Parviainen aloitti Farentalla apteekkifarmaseuttina viime syyskuussa proviisoriopintojensa ohella ja siirtyi jo marraskuussa Market Access tiimiin.

”Minua tuetaan tiimissämme todella hyvin, kaikilta saa apua ja työtehtäviin perehdytetään huolella”, kertoo Sofia. Lue Sofian ja muiden työntekijöidemme kertomuksia Farentalla työskentelystä Ura-sivustolta.

sofia_parviainen_01_500x920.jpg#asset:329


Myyntilupatiimimme uusimmat osaajat nauttivat työn monipuolisuudesta ja kehittymismahdollisuuksista

07.03.2018

Myyntilupatiimimme uusimmat osaajat nauttivat työn monipuolisuudesta ja kehittymismahdollisuuksista

Myyntilupatiimimme auttaa lääkeyritysasiakkaita kaikissa ihmis- ja eläinlääkkeiden myyntilupiin liittyvissä asioissa Pohjoismaissa. Asiakkaamme voivat ulkoistaa meille yksittäisiä projektiluonteisia tehtäviä tai koko myyntilupaprosessin aina hakemuksen laatimisesta alkaen myyntiluvan ylläpitoon asti.

Tiimimme on vahvistunut neljällä uudella osaajalla. Laura Kentällä ja Leena Vuorisella on usean vuoden kokemus myyntilupatehtävistä. Henna Torvi ja Kaarin Hakkarainen ovat tulleet myyntilupatiimiin Farentan lääketeollisuuden Farmijoukkueesta, jossa työntekijämme pääsevät perehtymään lääketeollisuuden tehtäviin kokeneiden asiantuntijoidemme ohjauksessa.

Laura Kenttä, myyntilupa-asiantuntija

Proviisori ja humanististen tieteiden kandidaatti Laura Kenttä työskentelee Farentalla myyntilupa-asiantuntijana lääkkeiden kansallisten tekstipäivitysten, pakkausmateriaalien ja erilaisten viranomaislähetysten parissa.

- Kielipäätä, tarkkaa silmää ja näppäriä tiedonkäsittelytaitoja tarvitaan joka päivä, kertoo Laura.

Farmaseutiksi valmistuttuaan Laura työskenteli Farentalla parina kesänä apteekkifarmaseutin tehtävissä jatko-opintojensa ohella. Pian lääketeollisuus veti Lauraa puoleensa, ja hän työskenteli Teva Finland ‑yrityksessä muun muassa myyntilupapäällikkönä.

- Nyt olen muutaman vuoden myyntilupaopit mukanani palannut Farentalle, tällä kertaa lääketeollisuuden asiantuntijapalvelujen puolelle. Paljon on tuttua ja paljon on uutta! Nautin vauhdikkaasta työtahdista, tavoitteista ja intensiivisestä raportoinnista, jossa työn tulokset näkee jatkuvasti. Nopeasti olen päässyt jo näkemään, miten erilaisilla tavoilla asioita voi lähestyä ja miten paljon pinnan alla odottaakaan. Minne olenkin Farentalla päätynyt, olen aina saanut tehdä töitä mahtiporukan kanssa, toteaa Laura.

Leena Vuorinen, Senior myyntilupa-asiantuntija

Proviisori ja tradenomi Leena Vuorinen työskenteli seitsemän vuoden ajan myyntilupa-asiantuntijana Medfiles-yrityksessä ja sitä ennen myyntilupakoordinaattorina Fimeassa. Farentalle hän siirtyi elokuussa 2017 Senior myyntilupa-asiantuntijan tehtäviin. Leenalla on kokemusta kansallisten ja MRP/DCP-myyntilupien hakemisesta ja ylläpitämisestä, rekisteröintistrategioiden suunnittelusta ja hakemusdokumentaatioiden koostamisesta.

- Näin ensimmäisten kuukausien jälkeen olen kyllä tyytyväinen uuteen työhöni. On ollut avartavaa ja opettavaista nähdä myyntilupatehtäviä myös muista yrityksistä käsin, toteaa Leena.

Henna Torvi, Quality officer (trainee)

Farmaseutti Henna Torvella on pitkä kokemus työskentelystä apteekkifarmaseuttina, ja hänen vastuualueisiin on kuulunut muun muassa astmayhdyshenkilönä toiminen, annosjakelu ja työvuorosuunnittelu. Farentalle Henna siirtyi tämän vuoden alussa haettuaan mukaan lääketeollisuuden Farmijoukkueeseemme. Henna tekee myyntilupatiimissä tuotevirhevalituksiin liittyviä tehtäviä kahtena päivänä viikossa ja työskentelee muun osan työviikosta Farentan asiakasapteekeissa farmaseutin tehtävissä.

- Tähän mennessä kokemukseni Farentalla työskentelystä ovat olleet positiivisia. Työnantaja on joustava ja ilmapiiri on mukava ja vastaanottava. Farentan kokeneilta asiantuntijoilta saa aina tarvittaessa apua ja neuvoja, kertoo Henna.

Kaarin Hakkarainen, Regulatory affairs officer (trainee)

Farmaseutti Kaarin Hakkaraisella on myös usean vuoden kokemus apteekkikentältä. Hän aloitti Farentalla maaliskuussa 2017 apteekkifarmaseutin tehtävissä.

- Eri apteekkiympäristöissä työskentely oli mukavaa ja hyvin opettavaista. Olin Farentalle tultuani myös positiivisesti yllättynyt siitä, miten hyvin apteekkityöntekijöiden työvuorotoiveita kuunnellaan, kertoo Kaarin.

Farentalle tultuaan Kaarin haki mukaan lääketeollisuuden Farmijoukkueeseen, jonka kautta hän on aloittanut työskentelyn myyntilupatiimissämme.

- Pidän tämänhetkisistä työtehtävistäni todella kovasti. Myyntilupatiimissä on ollut mukavaa päästä oppimaan uutta. Paljon opittavaa tässä onkin, mutta onneksi työkaverit ovat ymmärtäväisiä ja jaksavat opastaa minua näissä uusissa asioissa. Yleisesti ottaen työskentely Farentalla on ollut joustavaa, mukavaa ja kehittävää. Aamulla herätessä on oikeasti mukavaa lähteä töihin ja se kertoo paljon siitä, miten hyvä työpaikka tämä minusta on, summaa Kaarin.

RA_tiimi_uudet_kasvot.jpg#asset:326


Apteekkifarmasistin työn vaatimukset ja koulutustarjontamme

02.03.2018

Apteekkifarmasistin työn vaatimukset ja koulutustarjontamme

Nykyajan apteekkifarmasistin työ on mielenkiintoista, monipuolista ja myös haastavaa. Apteekkifarentalaisten koulutuksesta vastaa proviisori Marianne Lehtovaara, jolla on yli 10 vuoden kokemus farmasistien koulutussuunnittelusta ja -toteutuksesta. Farentalla Marianne on toiminut koulutuspäällikkönä kuusi vuotta ja sitä ennen hän työskenteli viisi vuotta vastaavissa tehtävissä Yliopiston Apteekissa.

Marianne kertoo oheisella videolla, millaisia asioita apteekkifarmasistin työssä vaaditaan ja miten Farenta on huomioinut vaatimukset omassa koulutustarjonnassaan. Kerromme mielellämme lisää koulutusmahdollisuuksistamme! Ole yhteydessä koulutus@farenta.fi.

Koulutus_Marianne_Lehtovaara.jpg#asset:324


Millaisissa tehtävissä Farentalla ja Oriolassa voi työskennellä?

28.02.2018

Millaisissa tehtävissä Farentalla ja Oriolassa voi työskennellä?

Farentan ja Oriolan yhteistyö tarjoaa yhden talon sisällä lääkealan ammattilaisille monipuolisimmat työmahdollisuudet apteekeissa, lääketeollisuuden asiantuntijatehtävissä ja lääkejakelussa. Lähes 80 lääkealan ammattilaista ja opiskelijaa kokoontui tammikuun lopussa Farentan ja Oriolan tilaisuuteen Lääkealan monipuolisimmat urapolut kuulemaan tarkemmin Oriola-konsernin työmahdollisuuksista.

Apteekkifarmasistin urapolkuja Suomessa ja Ruotsissa

Farentan toimitusjohtaja Mikko Veräjänkorva kertoi puheenvuorossaan Oriolan palvelevan asiakkaitaan kaikissa tehtävissä lääkevalmisteen elinkaaren aikana, kliinisistä tutkimuksista myyntiin ja markkinointiin. Apteekkifarmasistin tehtävät ovat erittäin tärkeä osa palvelukokonaisuutta.

- Perustaessamme Farentaa vuonna 2003 saimme nuorina farmasisteina älynväläyksen: halusimme tuoda farmasistien työelämään sisältöä ja ammatillista kehittymistä tarjoamalle heille mahdollisuuden työskennellä eri apteekkiympäristöissä. Nyt tätä mahdollisuutta hyödyntää noin 350 apteekeissa työskentelevää farmasistiamme, summasi Veräjänkorva.

Oriolan Ruotsin Kronans Apotek -ketjun Head of Resource Anna Skarph toivotti farmasistit tervetulleiksi Ruotsin apteekkikentälle. Kronans Apotek -ketjuun kuuluu 326 apteekkia ympäri Ruotsia, ja työntekijöitä tarvitaan kesätöihin, vakituisiin työsuhteisiin ja kaikkeen siltä väliltä.

- Myös Kronansilla pidämme erittäin tärkeänä asiana tarjota erilaisia työmahdollisuuksia. Esimerkkinä tästä on vuonna 2017 perustamamme tiimi Competence Pool, johon kuuluvat henkilöt pääsevät työskentelemään vaihtelevasti apteekeissa, verkkokaupan toimintaan liittyvissä tehtävissä ja annosjakelussa, kertoi Skarph.

Lääketeollisuuden asiantuntijatehtävistä löytyy jokaiselle jotakin

Regulatory Life Cycle Management -osaston johtaja Päivi Ylä-Kotola esitteli osallistujille lääketeollisuuden asiantuntijatehtäviä. Kaikkia lääketeollisuuden tehtäviä yhdistää kansainvälinen toimintaympäristö, joka edellyttää työntekijöiltä erinomaista englannin kielen taitoa. Muilta osin lääketeollisuuden asiantuntijatehtävät ovat hyvinkin eriluontoisia.

- Esimerkiksi myyntilupatehtävät vaativat suurta huolellisuutta ja tarkkuutta ja työ on luonteeltaan projektinomaista. Lääkeinformaatiotehtäviä voisi taas verrata päivystyspoliklinikalla työskentelyyn: työ vaatii paineensietokykyä ja sopeutumista nopeasti muuttuviin tilanteisiin, kuvaili Ylä-Kotola.

Paras reitti lääketeollisuuden tehtäviin ilman aiempaa työkokemusta on Farentan Farmijoukkue, jossa perehdytään lääketeollisuuden maailmaan alan kokeneiden asiantuntijoiden ohjauksessa. Farmijoukkueessa on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan laaja-alaisesti, ja kokemuksen karttuessa työmahdollisuudet vaihtelevat assistentista asiantuntijatehtäviin.

Oriolassa panostetaan henkilöstön kehittymismahdollisuuksiin

Oriolan Palvelut-yksikössä toimiva HR Business Partner Heidi Kempas nosti puheenvuorossaan esille Oriolan henkilöstön erinomaiset kehittymismahdollisuudet.

- Työntekijämme pääsevät kehittämään osaamistaan erilaisissa koulutuksissa ja valmennusohjelmissa. Yhtä suuri merkitys on myös talon sisäisillä projekteilla ja tehtävien kierrolla, jotka isossa talossa tarkoittavat mahdollisuuksia kehittää osaamista todella monella eri osa-alueella, kertoi Kempas.

Farmaseuttinen koulutus toimii loistavana pohjana monenlaisissa tehtävissä. Oriolassa farmasisteja työskentelee muun muassa asiakaspalvelussa, toimitusketjukoordinoinnissa, laadunhallinnassa ja myyntitehtävissä sekä logistiikassa.

Tilaisuuden lopuksi Kempas muistutti myös muista tarjolla olevista uramahdollisuuksista ja kehotti olemaan rohkeasti yhteydessä:

- Myös PharmaServicen annosjakelutehtävät kannattaa muistaa. Lyhyesti sanottuna: meillä on lukuisia loistavia mahdollisuuksia, käyttäkää niitä!

 

Jos sinulla heräsi kysymyksiä työmahdollisuuksistamme, ole yhteydessä Mira Järviseen!

Mira Järvinen, Rerkrytointipäällikkö
puh. 010 4398 246, mira.jarvinen@farenta.fi

   

2018-03-2_farentan_tilaisuus_304x186.jpg#asset:3212018-03_farentan_tilaisuus_304x186.jpg#asset:320

Lääkealan monipuolisimmat urapolut -tilaisuuteen osallistuneet henkilöt  kertoivat saaneensa paljon uutta tietoa ja olleensa erityisen tyytyväisiä tilaisuuden rentoon tunnelmaan ja mahdollisuuteen keskustella esiintyjien kanssa tilaisuuden jälkeen. Heidi Kempas piti esitysten lomassa lyhyen jumppahetken, johon osallistujat lähtivät reippaasti mukaan. Kiitos kaikille!

Market Access -tiimi tukena hinta- ja korvattavuushakemuksissa sekä sairaalatarjouksissa

14.02.2018

Market Access -tiimi tukena hinta- ja korvattavuushakemuksissa sekä sairaalatarjouksissa

Market Access ‑tiimi tukee lääkeyrityksiä lääkkeiden hinta- ja korvattavuushakemuksissa sekä sairaalatarjouksia koskevissa asioissa. Myös arkivaikuttavuuden tutkimus ja markkinatutkimukset ovat nyt osa kattavaa Market Access -palvelukokonaisuutta.

Market Access -tiimin kokeneet asiantuntijat tarjoavat osaamistaan lääkeyritysten Market Access -toimintoihin ja strategisen suunnittelun tueksi. Tiimissä työskentelee 14 kovatasoista lääkealan ammattilaista, ja heitä johtaa Jaana Joutseno, Head of Market Access. Farmasiaa opiskelleella Jaanalla on vuosikymmenten kokemus lääketeollisuuden erilaisista Market Access työtehtävistä (hintahakemukset, sairaalakauppa ja terveystaloustieteellinen tutkimus) ja osaamista on lisännyt terveystaloustieteen maisterin opinnot.

- Aloitin Market Access -tiimin vetäjänä toukokuussa 2017. Sain johdettavakseni asiantuntevan ja innostuneen tiimin, joka on nopeasti opastanut minut työn touhuun, kertoo Jaana Joutseno.

Monipuolista osaamista lääkemarkkinoiden analyysistä sairaalatarjousten hallinnointiin

- Olemme asiantuntemuksellamme tukeneet yli 60 lääkeyrityksen Market Access -toimintoja. Pitkä ja monipuolinen työkokemuksemme mm. lääketeollisuudesta antaa meille parhaat mahdolliset edellytykset yrityksille elintärkeään strategiseen neuvontaan.

Lääkemarkkinoiden analyysiä ja sairaalakaupan ja tarjousprosessien osaamista tuo tiimiin lääketeollisuuden pitkän linjan ammattilainen Market Analysis Manager Lauri Kekoni.

- Kekoni on aikoinaan toiminut myös toimitusjohtajana lääkeyrityksessä. Asiakkaamme voivat hyödyntää Laurin rautaista ammattitaitoa, sairaalakaupan ja -tarjousprosessien osaamista sekä lääkemarkkinoiden analysointikykyä.

Market Access Managereita tiimissä on kaikkiaan neljä, pitkän linjan market access -huippuosaajan Senior Market Access Manager Ritva Suomisen lisäksi tiimissä työskentelevät Market Access Managerit Tiia Tammi, Marja Havo ja Jenni Repo. Tiimistä löytyy lääkealan laaja-alaista kokemusta apteekissa työskentelystä lääkeyrityksen konsulttina toimimiseen, ja onpa mukana myös yksi tiedenainenkin, sillä Repo väitteli viime vuonna farmasian tohtoriksi Itä-Suomen yliopistosta.

Market Access -tiimissä työskentelevät lisäksi Market Access Specialistit Marja Kinnunen ja Niina Mäntylä, Market Access Officerit Riikka Konttinen, Timo Väistö ja Sofia Parviainen sekä sairaalatarjouskoordinaattori Leena Rekola.

Market Access tiimissämme on farmasian, kaupallisen alan ja terveystaloustieteen koulutusosaamista.

Arkivaikuttavuuden tutkimus ja markkinatutkimukset osaksi Market Access -tiimiä

Real World Evidence eli arkivaikuttavuuden tutkiminen ja markkinatutkimukset Farentan tutkimusapteekkien kautta siirtyivät viime vuonna myös osaksi Market Access ‑tiimiä. Tutkimustiimiä luotsaa Puolasta käsin sympaattinen puolalaisherra Marcin Balcerzak, jonka tehtävänimike on Research Team Lead.

- Marcin on tehnyt vaikuttavuustutkimusta sekä Puolassa että Suomessa. Jatkossa pääpaino hänen työskentelyssään tulee olemaan Suomessa, jossa arkivaikuttavuustiedon kysyntä on huimasti kasvanut.

Marcinin tiimissä työskentelee Research Manager Outi Koskela, joka on viime aikoina saanut huomiota mm. diabetestutkimuksen tulosten esittelijänä kansainvälisessä konferenssissa ja Farmasian päivillä. Outi on määrätietoisesti tehnyt tutkimusta ja kehittänyt tutkimusosaston laatua. Tutkimuskoordinaattorina tiimissä toimii Jarno Ruotsalainen.

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi!

Jaana Joutseno, Head of Market Access
puh. 040 7514 189 ja jaana.joutseno@farenta.fi

Market_Access_tiimi_022018.jpg#asset:285

Ajankohtaista sairaanhoitopiireistä

22.01.2018

Ajankohtaista sairaanhoitopiireistä

Sairaanhoitopiirien päätöksentekoa ja tulevaisuudensuunnitelmia voi seurata Farentan julkaisemasta uutiskirjeestä. Se tuo keskeiset päätökset suoraan lääkeyritysten sähköpostiin kahdesti kuukaudessa. Voit ladata ilmaisen demoversion tästä.

Sotesta on uutisoitu pitkään ja paljon. Silti – tai juuri siitä syystä –  voi olla, että jotain tärkeää on mennyt ohi.

Mitkä erikoissairaanhoidon tehtävät päätettiinkään keskittää yliopistosairaaloihin? Minkä erikoisalojen kiireellisen hoidon edellytyksiä vaaditaankaan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköiltä? Ja mitä mieltä sairaanhoitopiirit ovat uudistuksista olleet?

Jos omia asiakkaita löytyy vaikkapa Etelä-Karjalasta, voi sosiaali- ja terveyspiirin näkemyksiä selvittää kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston esityslistoista ja pöytäkirjoista. Niihin voisi tutustua Eksoten kirjaamossa aina kokousta seuraavana toisena perjantaina klo 9-12.

Liian hankalaa? Ehkäpä. Toki julkiset asiakirjat löytyvät myös internetistä. Mutta verkkosivujen seuraaminenkin on työlästä, varsinkin jos asiakkaita löytyy eri puolilta Suomea.

- Tietoa kyllä löytyy, mutta se on pirstaleista ja usein monen mutkan takana. Lähteille kannattaa kuitenkin hakeutua, sillä kokouksissa käsitellään terveydenhuollossa kauppaa käyvien yritysten kannalta keskeisiä asioita, Farentan Business Solution Manager Lauri Kekoni sanoo.

Oma tarve synnytti asiantuntijapalvelun

Farentan Market Access –tiimi on tuottanut parin vuoden ajan uutiskirjettä, joka kokoaa yhteen sairaanhoitopiirien keskeiset päätökset ja niiden perustelut. Alun perin aineistoja lähdettiin rakentamaan asiantuntijatiimin omiin tarpeisiin, jotta asiakasyrityksiä voidaan palvella parhaalla tietotaidolla.

- Tilasimme aikaisemmin palveluntarjoajalta mediaseurantaa, mutta emme onnistuneet yhdessäkään määrittämään hakukriteerejä riittävän relevanteiksi. Lopulta päädyimme itse selvittämään oikopolut kunkin sairaanhoitopiirin keskeisten toimielinten julkisiin asiakirjoihin.

Pian selvisi, että aineistot olivat hyödyllisiä myös asiakasyrityksille. Tieto paketoitiin uutiskirjeen muotoon ja nyt kirjettä tilataan lääkeyrityksiin ja sairaalateknologiaa myyviin taloihin. Taustalla on yritysten tarve kyetä seuraamaan omien asiakasryhmien ja -organisaatioiden toimintaa ja päätöksentekoa nopeasti ja helposti.

- Uutiskirje kokoaa asiat yhteen. Sitä on helppo silmäillä nopeasti yleistasolla, mutta linkkejä pitkin päätöksenteon taustoihin ja perusteluihin voi sukeltaa syvällekin, uutiskirjettä toimittava Kekoni sanoo.

Asiantuntemus tuo arvostusta

Hallitusten ja valtuustojen kokousasiakirjat eivät välttämättä ole lukunautintoina kaksisia. Kuivakoiden tekstien lomassa voi kuitenkin piillä todellisia helmiä, jotka uutiskirje nostaa esiin.

- Kokouksessa on voitu käsitellä esimerkiksi tiettyjen lääkkeiden hankintaa. Pöytäkirjassa voidaan mainita summa, jonka sairaanhoitopiiri on käyttänyt tiettyjen lääkkeiden ostoon tietyllä ajanjaksolla, sekä säästöt, joita hankinnalla on saavutettu.

Kekoni antaa toisen esimerkin Turusta, jossa yliopistollinen keskussairaala päätti taannoin lopettaa munasarjasyövän hoitoon käytetyn oraalisen lääkkeen antamisen sairaalasta potilaille kotiin. Pian muut yliopistosairaalat seurasivat perässä ja lääkkeen luovuttaminen ohi normien loppui kaikkialla Suomessa. Tämä asia kävi ilmi uutisseurannasta jo paljon ennen kuin valtamedia nosti sen esiin. TYKS:stä alkanut käytäntö laajeni lopulta koskemaan kaikkia kotiin annettavia lääkkeitä, mikä oli yritysten kannalta valtavan merkityksellinen asia.

Laitepuolella investointisuunnitelmat voivat antaa osviittaa tulevista laitehankinnoista paljon ennen tarjouspyyntöjen julkaisemista. Myös avainrekrytoinnit ovat usein asialistalla. Valinnan varmistuttua aikaansa seuraava myyjä voi onnitella avainasiakkaita ensimmäisten joukossa.

- Se, että on perillä sairaalan tapahtumista ja vaikkapa juuri ylilääkärinimityksistä, luo kyllä kuvaa hereillä olevasta ammattilaisesta. Tämä on omiaan lisäämään luottamusta ja rakentamaan hyvää asiakassuhdetta, Kekoni sanoo.

Historia, nykytila ja tulevaisuus

Julkiset asiakirjat valottavat sairaanhoitopiirien toimintaa kolmella tasolla. Toimintakertomukset piirtävät kuvaa menneestä, esityslistat ja kokouspöytäkirjat nykytilasta. Budjettien ja vuosisuunnitelmien kautta pääsee tarkastelemaan tulevaisuudennäkymiä.

Tällä hetkellä kaikkialla Suomessa puhuttavia teemoja ovat massiiviset tietojärjestelmäuudistukset, moninaiset korjaus- ja uudisrakennushankkeet sekä omien toimintojen turvaaminen sote- ja maakuntauudistuksessa.

Paitsi sairaanhoitopiirien päätöksentekoa, uutiskirje valottaa myös suomalaisen terveydenhuollon tilaa kokonaisuudessaan. Lausunnot ovat kannanottoja ajankohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin, ja kuvaavat alueiden valmistautumista tuleviin muutoksiin. Uutiskirjeen kautta avautuvia polkuja pitkin on helppo peruuttaa aina alkuperäisiin esityksiin asti ja tarvittaessa palauttaa mieleen perusasiat.

Ajankohtaista sairaanhoitopiireistä

 • Farentan Market Access –tiimin tuottama sähköinen uutiskirje lääke- ja terveysteknologiayrityksille
 • Kokoaa yhteen sairaanhoitopiirien julkisilla verkkosivuillaan julkaisemat hallitusten, valtuustojen ja lautakuntien pöytäkirjat
 • Ilmestyy 2 kertaa kuukaudessa
 • Toimitetaan tilaajayrityksen yhteyshenkilölle ja on kaikkien työntekijöiden hyödynnettävissä
 • Osa Market Access -asiantuntijapalveluita lääketeollisuudelle

Lataa ilmainen demoversio tästä!

Lisätietoa:

Lauri Kekoni, Business Solution Manager
puh. 040 0656 323 ja lauri.kekoni@farenta.fi

Minna Jacobson, Myynti- ja asiakkuusjohtaja
puh. 040 592 0808 ja minna.jacobson@oriola.com

Ajankohtaista_sairaanhoitopiireistä1.jpg#asset:286


Kutsu tilaisuuteen Lääkealan monipuolisimmat urapolut

22.12.2017

Kutsu tilaisuuteen Lääkealan monipuolisimmat urapolut

Farentan ja Oriolan yhteistyön tuloksena syntyi ainutlaatuinen ja markkinoiden paras palveluvalikoima terveydenhuollon toimijoille kliinisestä tutkimuksesta kuluttajien palveluun. Alan työntekijöille yhteistyö tarjoaa lääkealan monipuolisimmat urapolut apteekeissa, lääketeollisuudessa ja lääkejakelussa unohtamatta Oriolan Kronans Apotek -ketjun tarjoamaa mahdollisuutta työskennellä farmaseutin tehtävissä Ruotsin apteekkikentällä.

Tervetuloa iltatilaisuuteemme keskiviikkona 31.1.2018 kuulemaan lisää!


Lääkealan_monipuolisimmat_urapolut_012018.jpg#asset:287


Regulatory Life Cycle Management -osastolla on tehty seuraavat nimitykset 1.1.2018 alkaen:

20.12.2017

Regulatory Life Cycle Management -osastolla on tehty seuraavat nimitykset 1.1.2018 alkaen:

Terhi Taveras Senior Lääketurva-asiantuntijaksi

Lääketurva- ja lääkeinformaatiotiimin pitkäaikainen työntekijä Terhi Taveras (Prov.) on nimitetty Senior Lääketurva-asiantuntijaksi. Terhi on ollut Farentan palveluksessa pian 13 vuotta; vv. 2005-2009 ensin apteekkifarmasistina ja vuodesta 2011 lääketeollisuuden tehtävissä. Terhi valittiin aikanaan vuonna 2009 lääketeollisuuden ensimmäiseen koulutusputkeen. Vuosien saatossa Terhi on päässyt kehittymään todelliseksi lääketeollisuuden moniosaajaksi. Senior-tason lääketurvaosaamisen lisäksi Terhillä on erittäin vahva ja monipuolinen osaaminen sekä lääkeinformaatio- että laadunvarmistustehtävistä. Terhin upea urapolku on luettavissa Farentan verkkosivuilta.

Kuva_1.jpg#asset:288

Laura Karvonen Senior Myyntilupa-asiantuntijaksi

Myyntilupatiimin työntekijä Laura Karvonen (Prov.) on nimitetty Senior Myyntilupa-asiantuntijaksi. Lauralla on kokemusta myyntilupatöistä jo vuodesta 2008 lähtien jolloin hän työskenteli myyntilupa-asiantuntijana Orionilla. Farentalle Laura on tullut vuonna 2011. Farentalla Laura on työskennellyt asiantuntijana useassa Farentan asiakasyrityksessä ja saanut aina loistavaa palautetta asiakkailtamme. Lisäksi Laura on laillistettu ravitsemusterapeutti ja hänellä on vahva osaaminen ravintolisävalmisteiden rekisteröinnistä.

Laura_Nevala_BW.jpg#asset:345

Christina Church Myyntilupa-asiantuntijaksi

Myyntilupatiimin työntekijä Christina Church (FM, Farm.) on nimitetty Myyntilupa-asiantuntijaksi. Christina on aloittanut Farentalla apteekkifarmasistina vuonna 2010 ja myyntilupaosaston koulutusputkeen hänet valittiin vuonna 2012. Christina on aina innolla lähtenyt mukaan uusiin haasteisiin ja näin päässyt kehittymään asiantuntijaksi. Christina onkin työskennellyt lukuisissa Farentan asiakasyrityksissä ensin assistenttina ja kokemuksen karttuessa asiantuntijana.

Christina_Church_BW.jpg#asset:344


Lämpimät onnittelut Terhi, Laura ja Christina!

Tutkimusapteekit kokoavat tietoa diabeetikkojen hoidossa tapahtuvista muutoksista

12.12.2017

Tutkimusapteekit kokoavat tietoa diabeetikkojen hoidossa tapahtuvista muutoksista

Teksti: Outi Koskela, FT, proviisori, tutkimuspäällikkö, Farenta

Farenta tekee yhteistyössä suomalaisten apteekkien, Itä-Suomen yliopiston ja HUS:n endokrinologian poliklinikan kanssa tutkimusta, joka kartoittaa, kuinka vuoden 2017 alussa voimaan tulleet muutokset diabeteslääkkeiden Kela-korvauksissa ovat vaikuttaneet tyypin 2 diabeetikkojen (DM2) lääkehoitoon ja terveydentilaan.

Tutkimus tuo esiin arkielämän vaikuttavuustietoa suoraan diabeetikoilta. Tutkimuksen lähtötasoaineisto, joka sisälsi lähes tuhannen potilaan vastaukset, kerättiin Farentan kanssa tutkimusyhteistyötä tekevissä apteekeissa marras-joulukuussa 2016 juuri ennen korvausmuutosten voimaan tuloa. Vuoden mittaisessa seurantajaksossa kartoitetaan korvausmuutosten vaikutuksia DM2-potilaiden lääkityksiin, hoitotuloksiin sekä syihin mahdollisten muutosten takana.

Seurantakyselyjen avulla saadaan myös tietoa lääkkeiden hankkimiseen liittyvästä taloudellisesta taakasta ja sen mahdollisista muutoksista. Ensimmäisen kuuden kuukauden seurantakyselyn yli 600 vastaajan aineisto on kuluneen syksyn aikana tuonut esiin ensimmäisiä viitteitä diabeetikkojen hoidossa tapahtuneista muutoksista. Lisätietoa tutkimuksesta saadaan alkuvuodesta 2018, kun 12 kuukauden seurannan tulokset valmistuvat.

Kuuden kuukauden seurannan tuloksista kävi ilmi, että muutoksia lääkityksessä oli alkuvuoden aikana tapahtunut yli kolmasosalla vastaajista. Lähtötasokyselyn aikaan suuri osa (75 prosenttia) vastaajista oli käyttänyt silloista diabeteslääkitystään yli vuoden ajan. Pääosa seurantajaksolla tapahtuneista lääkkeen lopetuksista kohdistui DPP-4 ja SGLT-2 inhibiittoreihin, inkretiinimimeetteihin ja oraalisiin yhdistelmälääkkeisiin.

Yli puolet näiden lääkkeiden lopettajista ei aloittanut mitään muuta lääkettä lopetetun lääkkeen tilalle. Joka viides ei-insuliinilääkkeen käytön lopettanut vastaaja ilmoitti, että oli lopettanut hoidon omin päin keskustelematta asiasta lääkärin kanssa. Useiden ei-insuliini diabeteslääkkeiden yhdistelmää (vähintään kolmen lääkkeen yhdistelmä) käyttäneiden potilaiden osuus väheni puoleen. Suurin osa insuliinihoidon aloittaneista potilaista ilmoitti aloituksen syyksi taloudelliset syyt.

Lisätietoja tutkimuksen tuloksista saatavissa Farentan tutkimustiimiltä: info@farenta.fi

Outi_Koskela_1.jpg#asset:347


 

Farentan Antti Katajasta Farmasialiiton hallituksen uusi puheenjohtaja

27.11.2017

Farentan Antti Katajasta Farmasialiiton hallituksen uusi puheenjohtaja

Suomen Farmasialiiton edustajisto on valinnut hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Farentan Antti Katajan. Tehtävä on nelivuotinen ja Kataja aloittaa uudessa toimessaan 1.1.2018.

Antti on koulutukseltaan proviisori ja toksikologi ja toimii tällä hetkellä lääkeyrityksille suunnatuissa asiantuntijapalveluissa Market Access -spesialistina. Hän aloitti työskentelyn Farentalla vuonna 2007 apteekkipuolen keikkalaisena proviisoriopintojensa ohella. Antin mielenkiintoinen uratarina on julkaistu aiemmin Farentan sivuilla.   

”Tällä hetkellä farmasian alalla on meneillään kaksi suurta teemaa: sote ja apteekkialan kehitys. Minusta ne liittyvät kiinteästi toisiinsa, sillä lääkkeet ovat osa hoitokokonaisuutta ja lääkehuoltoa on tarkasteltava osana sote-palveluita. Farmasialiitto on tehnyt hyvää vaikuttamistyötä molemmilla saroilla, ja sitä työtä on nyt myös jatkettava”, kertoo Antti uuden tehtävänsä painopisteistä Farmasialiiton tiedotteessa.

Toivotamme Antille onnea nimityksen johdosta ja menestystä uusiin tehtäviin farmasia-alan näköalapaikalla!

antti_kataja_pieni.jpg#asset:348
Farmasian Päivien arvonnan voittaja

23.11.2017

Farmasian Päivien arvonnan voittaja

Lämmin kiitos kaikille Farmasian Päivien osastovieraillemme! Oli ilo tavata teitä! Farentan arvontaan osallistui lähes 1400 messuvierasta. Arvoimme kaikkien osallistujien kesken 300 euron arvoisen elämyslahjakortin, jonka voitti Vera Helsingistä! Onnittelemme Veraa lämpimästi voitosta ja toivotamme ikimuistoisia hetkiä valitsemasi elämyksen parissa!

Olemme kontaktoineet voittajan henkilökohtaisesti.


Lahjakortin_voittaja.jpg#asset:349


Farmasian opiskelija Sanna Artesin ajatuksia Lääketeollisuus tutuksi -illasta

21.11.2017

Farmasian opiskelija Sanna Artesin ajatuksia Lääketeollisuus tutuksi -illasta

Järjestimme lokakuussa farmasian alan opiskelijoille Lääketeollisuus tutuksi kiertueen. Tavoitimme kiertueella yhteensä noin 250 opiskelijaa Helsingissä, Turussa ja Kuopiossa. Kolmannen vuoden farmaseutti- ja proviisoriopiskelija Sanna Artes osallistui Helsingin iltaamme ja kertoo tilaisuudesta opiskelijan näkökulmasta alla olevassa kirjoituksessaan. Kiitos Sannalle mukavasta jutusta ja osallistumisesta tilaisuuteemme!

Lääketeollisuus tutuksi -kiertue Helsingissä
Teksti: Sanna Artes, Kolmannen vuoden farmaseutti- ja proviisoriopiskelija, YFK

"Iltapäivällä saimme huonoja uutisia: Käärmeenpesän tiskikone oli mennyt rikki. Putkimies ei voinut tehdä asialle mitään. Näiden uutisten päälle kahmaisin kouraani läjän lasin siruja  - pitkä oma tarinansa – mutta siten lähtökohdat sadan ihmisen koulutusillalle eivät olleet aivan optimaaliset. Hyppäsin kuitenkin auton rattiin, ja ajoimme teemailtavastaavan kanssa Lidliin ostamaan virvokkeita illaksi. Odotuksemme olivat jo korkeat. Vähän hirvitti, mahtavatko suurin piirtein kaikki ilmoittautuneet saapua paikalle. Vasta vuorokautta aiemmin olimme yhdessä Kuopion Fortiksen ja Turun Ex Temporen kanssa rantautuneet vuosittaiselta farmasian opiskelijoiden risteilyltä.

Ennen tilaisuuden alkua tunnelma alkoi nousta jälleen. Ilahduin nähdessäni, että porukkaa oli saapunut farmaseuttivaiheen jokaiselta vuosikurssilta. Olen ollut Farentan Lääketeollisuus Tutuksi -illassa joka vuosi. Tappivuonna työpaikat lääketeollisuudessa tuntuivat lähinnä ajatukselta, hyvin kaukaiselta sellaiselta. Kiinnostusta ja innostusta löytyi oikeastaan kaikkeen mahdolliseen, eivätkä alan kaikki vaihtoehdot edes olleet tiedossamme. Toisena vuonna taisin vain huseerata keittiössä. Nyt kolmannen vuoden opiskelijana tulevaisuus on oikeasti käsissämme. Noin puolen vuoden kuluttua ystäväni ja minä olemme laillistettuja farmaseutteja. Nuorina sellaisina olemme tietty naiiveja ja olemme hyviä viljelemään kliseitä; kaikki on mahdollista ja sitä rataa. Vaikka itse jatkan vielä proviisorin opinnoissa yliopistolla, sen oman uran rakentaminen voi jo alkaa.

Halusin ehdottomasti kuulla tämän vuoden luento-osuuden, sillä Farentalla on ollut merkittäviä uudistuksia viime aikoina. Sitä myötä työpaikkoja ja uramahdollisuuksiakin on tullut runsaasti enemmän. Vaikka Oriola ei ole tänä syksynä esiintynyt julkisuudessa erityisen positiivisessa valossa, on kortilla myös valoisa kääntöpuoli: kriisi on jo työllistänyt monia opiskelijoitamme. Yliopisto on toki opettanut, että farmasian ammattilaisille on työpaikkoja lääketeollisuuden saralla, mutta konkreettisuudesta on jääty kauas. Mitä ne lääketeollisuuden työpaikat sitten ovat? Mitä ne ihmiset tekevät tavallisena maanantai-aamun työpäivänään?

Lääketeollisuus Tutuksi toi paikalle viisi asiantuntijaa Farentalta. Illan avasi juhlavasti itse toimitusjohtaja Mikko Veräjänkorvan tervetuliaissanat. Meidän tämän hetken opiskelijoiden silmissä Farenta on todella iso ja vaikutusvaltainen tekijä alalla. Sekin on kuitenkin lähtenyt pienestä ja kasvanut nykyisiin mittoihinsa vain tämän vuosituhannen aikana. Ehkäpä ”kaikki on mahdollista” ei olekaan pelkkä kliseinen fraasi. Sitten saimme kuulla erilaisissa tehtävissä työskentelevien farentalaisten työpäivistä, tehtävistä sekä koulutus- ja työhistoriasta. Teollisuus yllätti monipuolisilla mahdollisuuksillaan! Farentalla voi työskennellä mielenkiintoisissa tehtävissä esimerkiksi lääkeinformaation, myyntilupien, Market Access, myynninedistämisen sekä kliinisten tutkimusten parissa.

Työtään esittelevät henkilöt olivat paitsi tehtäviltään, myös persoonallisuudeltaan erilaisia. Työ muokkaa tekijäänsä ja toisin päin. Monien mielessä stereotyyppinen lääketeollisuuden rautainen ammattilainen saattaa olla piinkova bisnesmies tai -nainen liituraitapuvussa ja salkuissa puhumassa pelkkää tilasto- ja faktatietoa. Farentan teemaillan perusteella olen kuitenkin yhtäkkiä varma, että kuka vain kurssikavereistani voi luoda uran lääketeollisuudessa. Miten lääkkeitä tehdään – jopa se, mitä lääkkeitä tehdään – on oikeastaan meidän käsissämme. Me naiivit keltanokat olemme alan tulevaisuus. Puheosuuden loputtua nälkäisimmät kuuntelijat hyppäsivät välittömästi nauttimaan pastasta. Toiset nappasivat käsiinsä jonkun asiantuntijoista ja kävivät heti kyselemään työmahdollisuuksia.

Teemaillat, kuten niitä meillä farmasiakunnalla kutsutaan, ovat yleensäkin tunnettuja hyödyllisen oman alan informaation sekä hyvän ruoan ja seuran yhdistelmä. Farenta tarjosi meille parissa tunnissa kattavan paketin konkreettisia asioita teollisuuspuolen työtehtävistä. Juuri sitä opiskelijamme kaipaavat alamme vaikuttajilta, sillä teoriaa meille tulee yliopiston puolesta aivan riittävästi. Käsi jäi viikoksi pakettiin ja astiat saimme tiskata käsin, mutta plussan puolelle jäätiin ehdottomasti. Kaiken kaikkiaan tämä viittä vaille (no, lopputyötä vaille) farmaseutti kiittää Farentaa loistavasta tapahtumasta! Toivottavasti tulette myös ensi vuonna."

Lääketeollisuus_tutuksi_102017.V2.png#asset:351

Tunnelmia Helsingin tilaisuudesta.

Farenta mukana Farmasian Päivillä

15.11.2017

Farenta mukana Farmasian Päivillä

Farenta osallistuu tuttuun tapaan lääkealan vuoden suurimpaan koulutustapahtumaan Farmasian Päiville 17.-18.11.2017. Löydät Farentan tänä vuonna yhteiseltä osastolta Oriolan ja PharmaServicen kanssa (osasto 1a13).

Pääset tapaamaan osastollamme mm. Farentan rekrytointipäällikköä Liisa Haapakoskea, joka kertoo sinulle lääkealan monipuolisimmista urapoluistamme. Olet myös lämpimästi tervetullut osallistumaan arvontaamme, jossa jokainen osallistuja saa pikapalkinnon ja pääpalkintona arvotaan 300 € elämyslahjakortti!

Jos olet paikalla perjantaina 17.11.2017, tule kuulemaan näyttelyhallin ohjelmalavalle klo 14.40-15.00 Outi Koskelan esitys aiheesta Potilaiden kokemukset diabeteslääkkeiden korvaustason alentamisesta. Esitys pohjautuu Tutkimusapteekkien ja Farentan yhteistyönä keräämään tutkimusaineistoon, joka valottaa miten korvausmuutokset ovat vaikuttaneet diabeetikoiden arkielämän lääkkeenkäyttökokemuksiin. Outi kertoo esityksessään myös, mikä apteekki valitaan tänä vuonna Vuoden tutkimusapteekiksi.

Nähdään Farmasian Päivillä!

Lääketeollisuus tutuksi -kiertue

31.10.2017

Lääketeollisuus tutuksi -kiertue

Järjestimme lokakuussa farmasian alan opiskelijoille Lääketeollisuus tutuksi -kiertueen. Tavoitimme kiertueella yhteensä noin 250 opiskelijaa Helsingissä, Turussa ja Kuopiossa. Vastaanotto oli lämmin ja kuulijat olivat kiinnostuneita Oriolan tarjoamista työmahdollisuuksista. Tilaisuudet alkoivat Farentan toimitusjohtaja Mikko Veräjänkorvan esityksellä Farentan kehityksestä ja matkasta osaksi Oriolaa. Tämän jälkeen Veräjänkorva esitteli Oriolan liiketoiminnan pääpiirteet ja lääketeollisuuden asiantuntijapalvelut.

- Toin esityksessä myös esille asiantuntijapalveluiden työllistävän vaikutuksen: Farentalla on työskennellyt viiden vuoden aikana yli 800 työntekijää erilaisissa lääkealan työtehtävissä, Veräjänkorva kertoo.

Lääkealan monipuolisimmat urapolut

Kolmen kaupungin esitykset erosivat vain hieman toisistaan. Esityksissä syvennyttiin lääke- ja potilasturva-, MedInfo-, Market Access-, vastuunalainen johtaja-, laatu-, Real World Data- ja myynninedistämispalveluihin sekä kliinisiin lääketutkimuksiin. Esiintyjäkaarti koostui Farentan kokeneista asiantuntijoista kultakin palvelualueelta: Sofia Pihlaja, Saara Huoponen, Hely Puonti, Maiju Javanainen, Jarno Ruotsalainen, Heli Kuukka, Maiju Saukkonen, Jere Leskinen ja Kaisa Rämä.
- Olen itse päässyt työskentelemään Farentalla sekä apteekeissa että lääketeollisuuden tehtävissä. Oli mukavaa päästä kertomaan mahdollisuuksistamme myös muille, kertoo Market Access tiimissämme työskentelevä Saara Huoponen.

Selvitimme ennen esitysten alkua opiskelijoiden näkemyksiä Oriolasta. Pyysimme heitä kuvailemaan kolmella sanalla yritystä. Toiminnanohjausjärjestelmän haasteiden lisäksi opiskelijat mielsivät tilaisuuksien alussa Oriolan vahvasti suomalaiseksi lääketukuksi.
- Uskon tilaisuuksiin osallistuneiden opiskelijoiden näkemyksen Oriolasta muuttuneen esitystemme jälkeen. Yhdessä Farenta ja Oriola tarjoavat lääkealan ammattilaisille Suomen monipuolisimmat urapolut, mistä olemme erittäin onnellisia ja ylpeitä, toteaa Veräjänkorva.

Lääketeollisuus_tutuksi_102017.pieni.jpg#asset:350

Mikko Veräjänkorva sai hymyn opiskelijoiden huulille Kuopion tilaisuudessa
kysymällä heiltä: ”Ketkä haluaisivat meille töihin - kädet ylös?” Kuvassa
etualalla farentalaiset Maiju Saukkonen ja Jere Leskinen.

Iida Svärd henkilöstöpäälliköksi apteekkien asiantuntijapalveluihin

27.10.2017

Iida Svärd henkilöstöpäälliköksi apteekkien asiantuntijapalveluihin

Proviisori Iida Svärd on nimitetty apteekkien asiantuntijapalveluiden henkilöstöpäälliköksi 1.9.2017. Iida toimii apteekkityöntekijöidemme esimiehenä ja vastaa apteekkityöntekijöiden henkilöstöhallinnasta ja koulutusasioista.

Iida on työskennellyt Farentalla vuodesta 2015 lähtien henkilöstökoordinaattorina sekä farmaseutin tehtävissä asiakasapteekeissamme. Farenta on Iidalle tuttu työnantaja kuitenkin jo pidemmältä ajalta, sillä Iida työskenteli Farentalla ensimmäisen kerran vuonna 2006 kesätyöntekijänä apteekkifarmaseutin tehtävissä. Iida jatkoi työskentelyä Farentalla proviisoriopintojensa ohella vuoteen 2008 asti, jonka jälkeen hän toimi apteekkiproviisorina aina Farentalle paluuseensa saakka.

Kiitämme Iidaa lämpimästi tähänastisesta yhteistyöstä kanssamme ja odotamme innolla jatkoa!

Iidan yhteystiedot:
puh. 010 3252 054
iida.svard@farenta.fi

Palvelevan apteekin puolesta

30.06.2017

Palvelevan apteekin puolesta

Farenta aloittaa yhteistyön Turkuun perustettavan Runosmäen apteekin kanssa.

***

PALVELEVAN APTEEKIN PUOLESTA

Lenita Jokinen avaa Turun 21. apteekin Runosmäkeen syyskuun alussa. Samalla hänestä tulee Suomen nuorin apteekkari.

Runosmäen liikekeskukseen avattavan apteekin tiloissa on keskeneräistä. Kalusteet ovat paikoillaan, mutta lääkevarastoa tai ulkoteippauksia liiketilassa ei vielä ole. Silti valmistelutöissä häärivän Lenita Jokisen ikkunoihin koputellaan tuon tuosta.

- Ihmiset tulevat spontaanisti tervehtimään ja toivottamaan tervetulleeksi Runosmäkeen. Tuntuu, että apteekin avaamista todella odotetaan, Jokinen kertoo.

Runosmäki on Turun suurin kaupunginosa. Sen uusi lähiapteekki avaa ovensa syyskuun ensimmäinen päivä.

Suomen nuorin apteekkari

Lenita Jokisen virallinen nimike on tällä hetkellä apteekkiluvan saanut proviisori. Hän on opintovapaalla ja viimeistelee Helsingin yliopistoon väitöskirjatyötä, joka käsittelee apteekkien palvelutuotantoa muuttuvassa yhteiskunnassa. Uuden apteekin avaamisen myötä Jokisesta tulee 38-vuotiaana Suomen nuorin apteekkari.

- Vaikka olen tehnyt koko proviisorinurani samassa apteekissa, mahtuu mukaan toki monenlaisia vivahteita, Jokinen sanoo.

Farmasian lisensiaatin tutkinnon lisäksi Jokinen on suorittanut yritysjohtamisen ja yrittäjän ammattitutkinnot sekä apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille. Osa proviisorin työstä on ollut apteekinhoitajana. Tuleva apteekkari on myös kokenut yhdistysaktiivi, joka toimi pitkään alueellisen proviisoriseuran hallituksessa ja on luennoinut muun muassa Farmasian päivillä ja alan oppilaitoksissa.

Toisinkin voi tehdä

Valtaosa aloittavista apteekkareista ostaa toimivan apteekin ja ryhtyy yrittäjäksi yrityskaupan kautta. Lenita Jokinen perustaa täysin uuden apteekin. Se on Suomessa hyvin harvinaista. Se myös tarkoittaa, että kaikki hankinnat on tehtävä itse ja sopimukset neuvoteltava tyhjältä pöydältä. Uuden apteekin perustaminen on käynyt täydestä työstä.

- Ehkä työläämpää kuin osasin kuvitellakaan, Jokinen myöntää. Matkan varrella moni kollega on antanut positiivista palautetta rohkeista valinnoista, joita olen tehnyt.

Apteekin työntekijöiden rekrytointi on juuri käynnistynyt. Runosmäkeen haetaan kahta vakituista farmaseuttia. Työantaja ei kuitenkaan ole Lenita Jokinen, vaan henkilöstöpalveluyritys Farenta. Jokisen mukaan kumppanin kautta toimiminen minimoi riskejä, sillä yrittäjän ei tarvitse huolehtia esimerkiksi vuosi- tai sairauslomista tai muustakaan mitoituksesta.

- Sopivan työntekijämäärän säätäminen aloittavassa apteekissa on melko hankalaa. Osaavia tekijöitä pitää olla tarpeeksi, muttei kuitenkaan liikaa. Kun olin aikani säätänyt työvuorohahmotelmien kanssa, tämän vaihtoehdon vaivattomuus alkoi todella kiinnostaa.

Lenita Jokinen aikoo itse osallistua tulevien työntekijöiden valintaan. Esihaastattelujen jälkeen hän pääsee tapaamaan kandidaatteja ja valitsemaan sopivaa tiimiä. Paitsi apteekkarille itselleen, myös farmaseuteille uudessa apteekissa työskentely on mahdollisuus tehdä asiat toisin.

- Pääsemme tiiminä kehittämään jotain täysin uutta, eikä toiminta ole sidottua mihinkään vanhaan. Ehkä farmaseuteilta löytyy jo valmiiksi erikoisosaamista, jota voimme hyödyntää apteekin palveluissa, Jokinen visioi.

Hyvän palvelun lähiapteekki

Väitöskirjassaan Lenita Jokinen tutkii sitä, millaisiksi apteekkien palvelut ja rooli muodostuvat suuren muutoksen keskellä olevassa suomalaisessa terveydenhuollossa. Tutkija itse toivoo, että apteekit pysyvät uudistuvan terveydenhuollon keskelläkin ammattitaitoista neuvontaa ja palvelua antavina lähipalvelupisteinä. Sellaisina, joiden palvelua suomalaiset kerta toisensa jälkeen tutkimuksissa kehuvat. Kilpailuun päivittäistavarakaupan kanssa ei pidä Jokisen mukaan lähteä, sillä se ei vie apteekkeja oikeaan suuntaan.

- Apteekeissa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Meillä on osaamista toimia matalan kynnyksen paikkana, josta saa nopeasti apua arjen pieniin vaivoihin. Liputan vahvasti palveluperusteisen ja terveydenhuollon kokonaisuuteen nivoutuvan apteekkitoiminnan puolesta.

Jo nyt moni apteekki tekee lääkehoidon kokonaisarviointia päällekkäisten ja epäyhteensopivien lääkitysten karsimiseksi. Muitakin uusia palvelumuotoja on kehitetty, mutta toistaiseksi vain harva niistä on tuotteistettu valtakunnallisesti. Jokinen toivookin, että apteekkiala pystyisi yhteistyössä tekemään uusia palvelumuotoja tunnetuiksi. Runosmäkeen Jokinen haluaa rakentaa uudenaikaisen apteekin, joka tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa ja tekee ratkaisuja paikallisia asukkaita kuunnellen.

- Asiakas voi hyvin poiketa apteekkiin kysymään neuvoa vaikkapa iho-ongelmiin. Meidän asiantuntemusta on osata tarjota apua apteekista tai ohjata asiakas eteenpäin lääkärin vastaanotolle. Lääkkeet kuljetamme tarvittaessa kotiin asti, Jokinen lupaa.

Paluu juurille

Liiketilan ja väitöskirjan viimeistelyn lisäksi Jokisen pitää kesän aikana hoitaa vielä yksi projekti maaliin. Perheen nykyinen asunto Tampereella on menossa myyntiin ja muutto Varsinais-Suomeen edessä heinäkuussa. Oma apteekki, uusi koti ja mukavasti järjestyneet päiväkoti- ja kouluasiat ovat saaneet koko perheen odottamaan tulevaa syksyä innolla.

- Turku on minulle tuttu paikka, puoliso on täältä kotoisin ja täällä on puolet sukua ja tukiverkkoja. Koen, että palaamme juurille.

Lenita_Jokinen_Farenta.jpg#asset:362


Alan kehittyminen piilee siinä, että uskalletaan kokeilla uusia toimintatapoja,
sanoo tuleva Runosmäen apteekin apteekkari Lenita Jokinen.
Kuva Vesa-Matti Väärä

Jenni Repo väitteli Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella

27.06.2017

Jenni Repo väitteli Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella

Market Access -palveluidemme asiantuntijatehtävissä työskentelevä proviisori Jenni Repo väitteli 16.6.2017 Itä-Suomen yliopistossa farmasian laitoksella. Jennin väitöstutkimuksessa tutkittiin istukan roolia kemikaalien sikiötoksisuudessa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin istukkaperfuusiota, jossa synnyttäjän luovuttaman istukkakudoksen toimintaa ylläpidetään keinotekoisen verenkierron avulla. Lisäksi väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin edelleen istukan villusten viljelymenetelmää keskittyen menetelmän laadun parantamiseen sekä villusten elävyyden tutkimiseen. Osa Market Access -tiimistämme osallistui väitöstilaisuuteen ja iltajuhlaan (kuvassa). Onnittelemme lämpimästi Jenniä upeasta saavutuksesta! Jennin väitöskirja on luettavissa tästä.

Market_Access_Jenni_Revon_väittely.jpg#asset:363


Kuvassa Market Access -asiantuntijapalveluidemme tiimiläisiä Jennin väitöstilaisuuden
iltajuhlassa. Vasemmalta: Saara Huoponen, Antti Kataja, Marja Havo, Jenni Repo,
Ritva Suominen, Anne Hautala ja Tiia Tammi

Eläinlääkkeet menestyksekkäästi markkinoille

16.06.2017

Eläinlääkkeet menestyksekkäästi markkinoille

Tiistaina 6.6.2017 joukko eläinlääkeyritysten edustajia kokoontui aamiaistilaisuuteemme kuulemaan eläinlääkevalmisteisiin liittyvistä haasteista. Tilaisuudessa Fimean myyntilupakoordinaattori Paula Kajaste kertoi eläinlääkevalmisteiden tuoteinformaatiotekstien laadusta ja niihin liittyvistä haasteista.  Keskitetyssä menettelyssä käännösten laatu on pääosin hyvä ja QRD-mallipohjaa noudatetaan. Paula Kajaste kuitenkin totesi, että erityisesti hajautetussa ja tunnustamismenettelyssä käännösten laatu vaihtelee, ja olisikin hyvä, jos hakijalla olisi suomen kieltä taitava yhteyshenkilö.

Myös pohjoismaiset pakkaukset asettavat omat haasteensa. Myyntipäällysmerkintöjen osalta yhteistyö toimii melko hyvin, mutta Paula Kajaste muistutti yrityksiä siitä, että Fimealle kannattaa kertoa yhteisestä pakkauksesta viimeistään ennen käännösten käsittelyvaihetta, jotta vältetään turhat viivästykset.

Asiantuntijapalvelut eläinlääkeyrityksen tukena

Tuotteen tuominen menestyksekkäästi markkinoille lähtee siitä, että puitteet ovat kunnossa. Oriolan asiantuntijapalvelujen (aiemmin Farenta) palveluvalikoima on Suomen laajin ja voimme tarjota asiakkaille apua ja tukea juuri niissä vaiheissa, joissa se on tarpeen.

- Käännöstiimimme on erikoistunut nimenomaan lääketieteellisiin käännöksiin ja eläinlääkkeet ovat meille tuttuja. Tuoteinformaatiotekstejä käsitellessämme teemme tiivistä yhteistyötä myyntilupa-asiantuntijoidemme kanssa, ja tiimimme monipuolisen ammatillisen taustan ja pitkän kokemuksen ansiosta osaamme tuottaa asiakkaalle juuri heidän tarpeisiinsa sopivat muutkin materiaalit, toteaa käännöstiimin vetäjä Liisa Mahlamäki.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset apua eläinlääkeasioissa!

Laura Riihimäki-Lampén
Regulatory Affairs Team Lead
010 3252 078
laura.riihimaki-lampen@farenta.fi

Liisa Mahlamäki
Translations Team Lead
010 4398 236
liisa.mahlamaki@farenta.fi

Paula_Kajaste_2.jpg#asset:364

Kuvassa: Fimean myyntilupakoordinaattori Paula Kajaste

Lääkevarmennusjärjestelmä tulee – oletko valmis?

15.06.2017

Lääkevarmennusjärjestelmä tulee – oletko valmis?

Järjestimme 7.6.2017 asiakkaillemme aamiaistilaisuuden lääkevarmennusjärjestelmästä. Tilaisuudessa aiheesta luennoi Suomen Lääkevarmennus Oy:n toimitusjohtaja Maija Gohlke-Kokkonen. Hän kertoi lääkevarmennusjärjestelmän rakentamisen etenemisestä ja sen asettamista velvoitteista lääkeyrityksille. Järjestelmä otetaan käyttöön Euroopassa helmikuussa 2019, tosin Suomessa tavoitteena on, että järjestelmä olisi toimintavalmiudessa jo marraskuussa 2018. Projekti on siis täydessä vauhdissa.

Tilaisuuden osallistujat kuulivat myös tukun näkökulman lääkevarmennusjärjestelmään Marika Launoselta, joka on IM Director Oriolan tietohallinnosta. Oriolan Suomen ja Ruotsin yhtiöt tekevät tiivistä yhteistyötä lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönotossa ja projekti etenee suunniteltujen aikataulujen mukaisesti.

- Lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönotto on Oriolalle iso asia, ja on ollut todella mielenkiintoista olla mukana projektissa ensimetreiltä lähtien. Asiat etenevät suunnitelmien mukaan ja Oriola osallistuu Suomessa ja Ruotsissa pilotointivaiheeseen heti ensimmäisten joukossa, kertoo Launonen.

Asiantuntijapalvelut tukenanne muutoksessa

Lääkevarmennusjärjestelmän myötä reseptilääkepakkauksiin lisätään turvamerkinnät eli yksilöivä sarjanumero ja luvattoman käsittelyn paljastava mekanismi. Asiantuntijapalvelumme tukevat lääkeyrityksiä lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönottoon liittyvissä muutoksissa erinomaisesti.

- Tarjoamme lääketeollisuuden asiakkaillemme Suomen laajimman palveluvalikoiman ja autamme asiakkaitamme esimerkiksi myyntipäällysmerkintöihin liittyvissä muutoksissa ja mahdollisissa pakkausmateriaalien toimittajien auditoinneissa. Kaikki  asiantuntijapalveluissa työskentelevät asiantuntijamme tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä, minkä ansiosta voimme tarjota parasta mahdollista palvelua asiakkaillemme, kertoo myyntilupatiimin vetäjä Laura Riihimäki-Lampén.

Löydät kattavasti lisätietoa lääkevarmennusjärjestelmästä Suomen Lääkevarmennus Oy:n kotisivuilta: https://www.laakevarmennus.fi/

Toivomme, että olet meihin rohkeasti yhteydessä kaikissa mieleesi tulevissa kysymyksissä!

Laura Riihimäki-Lampén
Regulatory Affairs Team Lead
010 3252 078
laura.riihimaki-lampen@farenta.fi

2017-06_laakevarmennusjarjestelma_tulee_750x460.jpg#asset:365


Kuvassa: Mikko Veräjänkorva & Maija Gohlke-Kokkonen

Lääketutkimus apteekeissa

26.05.2017

Lääketutkimus apteekeissa

Artikkeli on julkaistu myös Taivalkosken Apteekin asiakaslehdessä (OmaPlus-lehti 2/2017). Lisätietoa Farentan tutkimuspalvelusta: tutkimus@farenta.fi

LÄÄKETUTKIMUS APTEEKEISSA

Lääkkeen käyttäjällä on ainutlaatuista käyttötietoa, jota ei ole saatavilla viranomaisrekistereistä tai kliinisten lääketutkimusten tuloksista. Tätä tosielämän kokemustietoa kerätään tutkimustarkoituksiin apteekkien asiakkailta, myös Taivalkoskella.

Oletko koskaan jättänyt lääkemääräyksellä hakemaasi lääkitystä kesken, kun oireet ovat helpottaneet ja tilanne tuntunut paremmalta? Oletko säätänyt annostusta oman arviosi mukaan, hoitanut vaivaa myös itsehoitovalmistein tai ryhtynyt lääkityksen aloitettuasi suuriin elämäntapamuutoksiin?

Joku on epäilemättä tehnyt joskus näin. Onko se yleistä? Liittyykö käyttäytyminen tiettyihin lääkkeisiin tai hoidon kustannuksiin? Vaikuttaako lääkehoidon todellinen kesto tai annostus tuleviin lääkitystarpeisiin?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia apteekkiasiakkaiden kyselytutkimuksissa.

Taivalkosken apteekki tutkii

Taivalkosken apteekki on yksi Suomen 195 tutkimusapteekista. Apteekki osallistuu lääkkeiden käyttäjien parissa tehtävien tutkimusten toteuttamiseen keräämällä osallistujiksi soveltuvilta asiakkailta vastauksia sähköisiin kyselyihin. Vastaajaksi käy kuka tahansa täysi-ikäinen asiakas, jolla on käytössään tutkimuksen kohteena oleva lääke ja hetki aikaa.

- Sopiva vastaajaprofiili riippuu käynnissä olevasta tutkimuksesta. Usein tietoa kerätään kokonaisen lääkeaineryhmän käyttäjiltä, joskus taas yhden tietyn lääkkeen käyttäjiltä. Esimerkiksi nyt etsimme vastaajiksi pregabaliinihoitoa saavia asiakkaita, apteekkari Jouni Virtanen kertoo.

Pregabaliini on lääke, jota käytetään neuropaattisen kivun hoitoon. Tutkimuksella selvitetään muun muassa, miten lääkehoitoa saavat potilaat jaksavat arjessa, kuinka voimakasta kipu on ja miten suureksi lääkeannos hoidon aikana nostetaan.

Aikaisemmin Taivalkosken apteekissa on kerätty vastauksia muun muassa ADHD:tä, diabetesta ja hormonaalisen ehkäisyn lääkehoitoa koskeviin kyselyihin.

Hyödyksi kehittäjälle ja käyttäjälle

Ennen kuin reseptilääkettä voidaan myydä apteekissa, sillä on oltava myyntilupa. Myyntiluvan saaminen edellyttää viranomaisten hyväksymää tieteellistä näyttöä lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta. Tämä näyttö hankitaan kliinisissä lääketutkimuksissa, joissa lääkettä testataan muun muassa terveillä vapaaehtoisilla, ja myöhemmin laajoilla potilasjoukoilla. Siinä missä kliinisten lääketutkimusten osallistujat rajataan hyvin tarkkaan, kyselytutkimusten vastaajiksi voidaan saada myös monisairaita ja iäkkäitä potilaita, joilla on käytössään useita lääkkeitä. Monipuolisen potilasjoukon vastaukset auttavat rakentamaan kuvaa lääkkeen käytöstä tosielämässä.

Arkikokemukset ovat arvokasta tietoa lääkekehittäjille. Vastauksia voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin, kun suunnitellaan lääkkeen käyttäjille tarjottavia tukipalveluita.

- Lääkeyritys voi parantaa käyttöohjeita tai kehittää sovelluksia, joiden avulla lääkkeen käyttäjää muistutetaan esimerkiksi verenpaineen mittaamisesta ja kirjaamisesta, Virtanen sanoo.

Joskus lääkeyrityksen tilaaman tutkimuksen taustalla on tarve täydentää lääkkeen hintahakemukseen vaadittavia tietoja. Viranomainen saattaa esimerkiksi edellyttää tietoa siitä, millaisella annostelulla lääkettä käytetään.

- Vain lääkkeiden käyttäjät itse voivat kertoa, minkälaisella annostuksella lääkitys on lopulta toteutunut, Virtanen havainnollistaa.

Tutkimus voi myös antaa tietoa korvattavuuspäätösten vaikutuksesta lääkkeiden käyttöön. Vuodenvaihteessa apteekissa päättyneeseen diabetestutkimukseen liittyvässä seurantavaiheessa tullaan selvittämään, vaikuttaako diabeteslääkkeiden Kela-korvauksen pienentyminen diabeteshoitojen valintoihin tai lääkärissä käyntien määrään.

Vain anonyymejä vastauksia

Apteekeissa tehtävillä kyselytutkimuksilla tietoa voidaan kerätä varsin ketterästi. Jos asiakas on halukas osallistumaan, hän vastaa kysymyksiin reseptintoimituksen yhteydessä. Vastaukset kirjataan kosketusnäytölliselle tablettitietokoneelle. Jos älylaitteen käyttö tuntuu vieraalta, farmaseutti voi myös avustaa vastaamisessa ja näpytellä vastaukset laitteelle asiakkaan puolesta.

Taivalkosken apteekissa tutkimuksia on tehty viime syksystä lähtien. Jouni Virtasen mukaan asiakkaat ovat ottaneet asian hyvin vastaan.

- Suhtautuminen on ollut pääsääntöisesti oikein positiivista. Joskus asiakkailla on toki kiire, mutta onneksi vastaaminen vie vain joitain minuutteja.

Tabletilta vastaukset siirtyvät suojattua yhteyttä pitkin tutkimuksen ylläpitäjän suomalaiselle palvelimelle. Vastaajasta ei säilytetä mitään henkilötietoja, eikä apteekille jää tietoja vastauksista.

- Profilointitietoja, kuten ikää ja sukupuolta kysytään, mutta ei koskaan esimerkiksi henkilötunnusta. Kyselyihin käytettävät laitteet ovat täysin irrallisia omista järjestelmistämme, emmekä me tiedä missään vaiheessa, miten omat asiakkaamme ovat vastanneet. Edes tutkimusyhtiö ei erottele vastauksia apteekkikohtaisesti, Virtanen kertoo.

Tutkimusyhtiö on suomalainen Farenta. Se kerää kaikista tutkimusapteekeista saamansa vastaukset yhteen ja analysoi tulokset. Osa tiedoista jalostuu opinnäytetöiksi ja osa kansainvälisiin ja kotimaisiin tieteellisiin julkaisuihin.

Joissain tutkimuksissa vastaaja voi ilmoittaa olevansa halukas vastaamaan seurantakysymyksiin. Sähköpostitse tai puhelimitse tehtäviin seurantakyselyihin tarvittavia yhteystietoja ei kuitenkaan yhdistetä henkilön vastauksiin.

Asiantunteva tutkimusapteekki

Apteekkari Jouni Virtanen pitää tärkeänä, että apteekkitutkimuksia tehdään eri puolilla ja Suomea ja myös pienillä paikkakunnilla. Vain näin on mahdollista saada kaikkien suomalaisten ääni ja kokemukset kuuluviin. Taivalkosken apteekki lähti tutkimustoimintaan mukaan myös ylläpitääkseen omaa osaamistaan ja kehittääkseen asiakaspalvelua.

- Tutkimusapteekki on vireä apteekki. Tutkimusten toteuttaminen tarjoaa apteekin henkilökunnalle lisäkoulutusta, ja tämä on tietenkin asiakkaan etu. Usein asiakkaalle herää kyselyyn vastaamisen yhteydessä lisäkysymyksiä omasta lääkityksestä ja tällöin on oiva tilaisuus saada farmaseutilta asiantuntevaa apua.

Joissakin kyselyissä asiakas saa palkkioksi pienen suklaaherkun tai muun kiitoksen. Monelle palkkioksi riittää tieto siitä, että on omalla panoksellaan ja yhteistyössä oman apteekkinsa kanssa mukana edistämässä Suomessa tehtävää tutkimustoimintaa, joka tuottaa ainutlaatuista tietoa.

Esimerkkejä tutkimuskysymyksistä:

- lääkkeen käytön säännöllisyys
- toteutunut annostelu
- mahdolliset oheislääkkeet
- aikaisempi hoitohistoria
- toteutuneet seurannat
- terveyskäyttäytyminen
- jaksaminen arjessa

apteekki700px-1.jpg#asset:367


Tutkimuskyselyissä lääkkeen käyttäjiltä kerätään arkielämän käyttötietoa.

apteekki700px-3.jpg#asset:368

Taivalkosken apteekki on yksi Suomen 195 tutkimusapteekista.

teksti: Elina Puska
kuvat: Pekka Väisänen


Farentan osoite muuttuu

03.05.2017

Farentan osoite muuttuu

Farentan Vantaan toimisto muuttaa Oriolan toimitiloihin 15.5.2017.

Uusi osoitteemme on:
Farenta, Orionintie 5, 02200 Espoo

Uusi postiosoitteemme on:
Farenta, PL 8, 02101 Espoo

Farentan muut yhteystiedot (puhelinnumerot, sähköposti- ja laskutusosoitteet) säilyvät ennallaan.

Tutkimusapteekkiverkoston keräämästä aineistosta tieteellinen artikkeli statiinien käytöstä

26.04.2017

Tutkimusapteekkiverkoston keräämästä aineistosta tieteellinen artikkeli statiinien käytöstä

Tutkimusapteekkiverkoston keräämästä aineistosta on julkaistu tieteellinen artikkeli statiinien käytöstä sydän- ja verisuonitautien riskipotilailla.

Koetut haittavaikutukset suurin syy statiinihoidon lopettamiseen

Joulukuussa 2015 Farentan koordinoimassa tutkimusapteekkiverkostossa toteutetussa kyselytutkimuksessa selvitettiin yhteensä 1022:n kroonista verenpaine- tai sepelvaltimotautia, 2-tyypin diabetesta tai periytyvää vaikeaa rasva-aineenvaihdunnan häiriötä sairastavan potilaan näkemyksiä hoitoon sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Vastaajamäärä kerättiin nopeasti vain 13 arkipäivässä. Tutkimusapteekkiverkostoon kuuluu jo noin 190 apteekkia ympäri Suomea. Aineistosta on ilmestynyt tieteellinen artikkeli*. Tutkimuksen tukijana oli Amgen.

Tuloksista selvisi muun muassa, että 15 % sepelvaltimotautipotilaista ja 17 % muista vastaajista oli lopettanut statiinihoidon. Kolmasosa keskeyttäneistä oli käyttänyt statiinia alle vuoden ja vain 43 % oli keskustellut hoidon lopettamisesta etukäteen lääkärin kanssa. Koetut haittavaikutukset olivat tyypillisin syy hoidon lopettamiseen, mutta myös huoli mahdollisista haittavaikutuksista, lääkehoidon koettu tarpeettomuus ja statiinin käyttöön liittyvät vaikeudet selittivät lopettamista tilastollisesti merkitsevästi. Huomattavaa oli, että kolmasosa entisistä statiinin käyttäjistä ilmoitti, että julkinen keskustelu oli saanut heidät lopettamaan hoidon. Tämän takia terveydenhuollon ammattilaisten tulisi aktiivisesti korjata vääriä statiineihin liittyviä käsityksiä.

Tärkeää tutkimusyhteistyötä Farentan, lääkeyritysten ja asiantuntijoiden kesken

Tutkimuksen toteutukseen osallistunut prof. Petri Kovanen Wihurin tutkimuslaitoksesta Helsingistä kertoo tutkimuksesta ja sen herättämistä ajatuksista seuraavasti:

"Tanskasta julkaistujen tietojen mukaan median välittämä negatiivinen tieto statiineista vähensi statiinien käyttöä väestötasolla, jonka jälkeen sydäninfarktien määrässä havaittiin suurenemista. Näin ollen kyseessä ei ole mikään triviaali asia, vaan elämä pelissä -tilanne. Suomessakin statiinin käytön on lopettanut erittäin suuressa vaarassa olevien sydänpotilaiden joukko negatiivisen julkisen keskustelun yllyttämänä. Koska sellaisessa keskustelussa maallikko ei helposti erota professoria väärästä profeetasta, on keskustelu hoitavan lääkärin kanssa kaikkein keskeisintä hoitoon sitouttamisessa. Jos talkoisiin osallistuu muukin terveydenhoitohenkilökunta, apteekkihenkilökunta mukaan luettuna, toteutuu lääkärin määräämän statiinilääkkeen käyttö paremmin.”

Lisätietoa: tutkimus@farenta.fi

 

*Reija Silvennoinen[1], Juha Turunen[2], Petri Kovanen[3], Mikko Syvänne[4], Matti Tikkanen[5].
Attitudes and Actions: A Survey to Assess Statin Use among Finnish Patients with Increased Risk for Cardiovascular Events. Journal of Clinical Lipidology. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ja...
[1]Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta; [2]Farenta Oy, tutkimusosasto, Vantaa; [3]Wihurin Tutkimuslaitos, Helsinki; [4]Suomen sydänliitto, Helsinki; [5]Folkhälsan, Helsinki

Henna Aalto lääketurva- ja lääkeinformaatiotiimin vetäjäksi

25.04.2017

Henna Aalto lääketurva- ja lääkeinformaatiotiimin vetäjäksi

Proviisori Henna Aalto on nimitetty Farentan Pharmacovigilance and Medical Information Team Leadin tehtävään 31.3.2017.

Henna vastaa lääketurva- ja lääkeinformaatiotiimin henkilöstöstä, palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä osallistuu palvelujen myyntiin yhdessä myyntitiimin kanssa. Henna on työskennellyt lääketeollisuudessa vuodesta 2006 lähtien lääketurva-, myyntilupa-, lääkeinformaatio- ja kliiniseen lääketutkimukseen liittyvissä tehtävissä.

Henna_2_pieni.jpg
”Olen iloinen uudesta työstäni
Farentalla ja siitä mitä olen
täällä jo lyhyessä ajassa ehtinyt
nähdä. Odotan innolla lisää!”

Henna Aalto
 

Farenta on mukana Apteekkaripäivillä

20.04.2017

Farenta on mukana Apteekkaripäivillä

Farenta on mukana Apteekkaripäivillä, jotka järjestetään Helsingin Marina Congress Centerissä 20.-21.4.2017. Tervetuloa ständillemme keskustelemaan henkilöstöpalveluistamme, tarjoamastamme optimointipalvelusta tai tutkimuksista. Voit osallistua ständillämme myös Farentan minivisaan, jossa arvomme kaikkien osallistujien kesken lahjakortin kahden hengen illalliselle Michelin-tähden ravintola Oloon. Lämpimästi tervetuloa!

apteekkaripäivät_2017_pieni.png#asset:372

Kuvassa vasemmalta Heli Kuukka, Noora Hujala, Kim Lesch, Heikki Matero ja Maija Lantta

Oriola-KD ja K-ryhmä perustavat Suomeen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin myymäläketjun ja verkkokaupan

13.03.2017

Oriola-KD ja K-ryhmä perustavat Suomeen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin myymäläketjun ja verkkokaupan

Oriola-KD ja K-ryhmä luovat yhdessä uuden terveyden, kauneuden ja hyvinvoinnin tuotteisiin ja palveluihin keskittyvän kauppaketjun, joka toimii maanlaajuisesti ja työllistää noin 1 000 henkilöä. Ketju on alan ensimmäinen toimija Suomessa joka yhdistää kattavasti niin terveyden, kauneuden kuin hyvinvoinnin osaamisen saman katon alle ja verkkokauppaan. Ensimmäiset kaupat avataan syksyllä 2017.

Oriola-KD ja K-ryhmä ryhtyvät yhdessä rakentamaan ainutlaatuista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kauppaketjua. Kumpikin osapuoli omistaa uudesta perustettavasta yhteisyrityksestä 50 prosenttia. Uusi ketju luo Suomeen yli 1 000 uutta työpaikkaa. Lisäksi se työllistää välillisesti lukuisia terveys-, kauneus- ja hyvinvointialan yhteistyökumppaneita. Tarjonnassa korostuvat alkuvaiheessa erilaiset terveys-, kauneus- ja hyvinvointituotteet sekä neuvonta ja asiantunteva palvelu.

Uuden ketjun tavoitteena on avata 15 kauppaa tämän vuoden aikana ja kasvattaa niiden määrää sataan lähivuosien aikana. Koko maan kattava myymäläverkosto ja verkkokauppa palvelevat kaikkia suomalaisia.

Yhteisyritys laajentaa toimintaansa lääkkeiden kauppaan lainsäädännön niin salliessa. Lääke- ja potilasturvallisuuden korkea taso ja sääntely ovat jatkossakin välttämättömiä.

Haluamme tarjota markkinamuutokselle vastuullisen ja kotimaisen vaihtoehdon. Paras tapa valmistautua muutokseen on olla mukana tekemässä sitä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Oriolan liiketoiminta jatkuu normaalisti eikä perustettavalla yhtiöllä ole vaikutusta lääkejakeluun tai muuhun palveluliiketoimintaamme. Haluamme jatkaa hyvää yhteistyötä kaikkien asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Kimmo Virtanen

Toimitusjohtaja, Oriola Oy

Opas Apteekin henkilöstömitoitus

01.03.2017

Opas Apteekin henkilöstömitoitus

Henkilöstökulujen suuruudella on merkittävä vaikutus apteekin kannattavuuteen. Tuloksellinen apteekkitoiminta vaatii oikean määrän henkilökuntaa. Olemme kirjoittaneet Heikki Materon johdolla oppaan, jossa kerromme, miten farmaseuttinen henkilöstömäärä mitoitetaan asiakaspalvelulähtöisesti ja tuloksellisesti.

Jokainen apteekki on erilainen, mikä edellyttää henkilöstömäärän mitoittamista aina apteekkikohtaisesti. Optimaalinen henkilöstömäärä määritetään apteekin asiakas- ja reseptimäärien perusteella. Nämä tunnusluvut luovat pohjan apteekin asiakaspalvelussa tarvittavalle henkilöstömäärälle. Kun asiakaspalvelussa on oikea määrä osaavia työntekijöitä jokaisena apteekin aukiolotuntina, varmistetaan palvelun sujuvuus ja tuloksellisuus. Henkilöstömitoituksessa on huomioitava myös apteekin muut työtehtävät ja niiden vaatimat henkilöresurssit.

FARENTA TARJOAA ASIAKKAILLEEN VELOITUKSETTA APUA HENKILÖSTÖMITOITUKSEEN OPTIMOINTIPALVELUNA.

Optimointipalvelussa selvitetään kirjoittamamme oppaan esimerkkien mukaisesti apteekin optimaalinen henkilöstömäärä ja luodaan tarvittaessa ehdotus henkilöstömäärän tasapainottamiseksi. Muutostilanteiden yhteydessä optimointipalvelussa tunnistetaan todellinen lisähenkilöstön tarve ja laaditaan ratkaisuehdotus. Jo yli 60 asiakasapteekkiamme on hyödyntänyt optimointipalveluamme. Palvelu toimii apteekin tukena erityisesti muutostilanteissa, joita ovat esimerkiksi työntekijöiden jääminen eläkkeelle, pitkät perhevapaat, apteekin aukioloaikojen muutokset, liikepaikan vauhtiminen tai uuden apteekin perustaminen.

Jos haluat saada oppaan itsellesi tai haluat lisätietoa optimointipalvelustamme, olethan yhteydessä Heikki Materoon heikki.matero@farenta.fi.

Kuva_nettisivuille_oppaan_kansi_ST_01032017.jpg#asset:56Tervetuloa tilaisuuteen: Lääkealan työmahdollisuudet

01.02.2017

Tervetuloa tilaisuuteen: Lääkealan työmahdollisuudet

Farenta tarjoaa työntekijöilleen lääkealan monipuolisimmat työ- ja kehittymismahdollisuudet. Tervetuloa vapaamuotoiseen tilaisuuteen saamaan tietoa Farentasta, työmahdollisuuksista Suomessa ja Ruotsissa ja seurustelemaan kollegoiden kanssa! Tarjolla maukas salaatti-buffet. Tilaisuudet järjestetään Helsingissä ja Kuopiossa.

Tilaisuus on tarkoitettu farmasisteilla ja farmasian alan opiskelijoille.

Helsinki:

 • aika: maanantai 13.2.2017 klo 17.30-19.00
 • paikka: Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki
 • ilmoittaudu Helsingin tilaisuuteen tästä.

Kuopio:

 • aika: keskiviikko 15.2.2017 klo 17.00-18.30
 • paikka: Ravintola Kuopion Klubi, Kuninkaankatu 10, Kuopio
 • ilmoittaudu Kuopion tilaisuuteen tästä.

Osallistujat saavat Oriolan tuotelahjat. Paikkoja on rajoitetusti, joten toimi nopeasti. Viimeinen ilmoittautumispäivä molempiin tilaisuuksiin on tiistai 7.2.2017.

TERVETULOA!


Farenta syntyi vuonna 2003 oivalluksesta: Asiat voi tehdä toisin – ihmisläheisemmin, järkevämmin, paremmin. Halusimme tehdä muutoksen. Mahdollistimme lääkealan ammattilaisille unelmatyöpaikan, joka avaa väyliä alan mielenkiintoisimpiin tehtäviin. Farenta merkitsee vapautta valita.

Farentan 400 lääkealan ammattilaista työskentelee 350 asiakasapteekissamme ja lääketeollisuuden asiantuntijatehtävissä. Asiantuntijamme palvelevat yli 100 lääketeollisuuden asiakastamme eri tehtävissä, jotka vaihtelevat kliinisistä tutkimuksista myyntiin ja markkinointiin.

Apteekki, tilaa farentalainen kesäksi viimeistään 13.4.


Kesällä on lupa hengähtää, Farentan avulla työt eivät tekemättä jää!

Kesällä 2016 saimme palvella 270 apteekkia 90 255 tehdyn työtunnin avulla. Nyt katseet ovat jo tulevassa lomakaudessa! Varmista apteekillesi huolettomat kesähetket toimimalla seuraavasti:

1. Ota yhteyttä myyntiimme. Suunnittelemme juuri teidän tarpeitanne vastaavan ratkaisun kesäksi 2017.
2. Tee tilaus hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 13.4.2017.
3. Huokaise helpotuksesta, kesä on hoidossa! Jää odottamaan, suosiiko onnetar sinua, kun arvomme kaikkien 13.4. kesätilauksen tehneiden apteekkien kesken kolmelle asiakkaallemme farentalaisen töihin viikoksi veloituksetta!*

TEE TILAUS:
• Farentaverkon tilauskalenterin kautta osoitteessa www.farenta.com
• apteekki@farenta.fi
• puhelimitse p. 010 4398 222

 

*farmaseutti apteekkiin viideksi peräkkäiseksi arkipäiväksi viikolla 44 tai 45

Saara Huoponen voitti parhaan posterin palkinnon ISPORissa

22.12.2016

Saara Huoponen voitti parhaan posterin palkinnon ISPORissa

Farentan Market Access -osastolla työskentelevä proviisori Saara Huoponen voitti marraskuussa ISPORissa parhaan posterin palkinnon opiskelijoiden kategoriassa. Saaran posteri ”A cost-effectiveness analysis of abatacept, tocilizumab, and TNF-inhibitors in comparison to rituximab as a second-line biologic drug in rheumatoid arthritis" tehtiin Helsingin yliopistossa Farmasian tiedekunnassa lääketaloustieteen tutkimusryhmässä. ISPOR (International Society for Pharmaeconomics and Outcomes Research) on merkittävä lääketaloustieteen kongressi, jossa oli postereita esillä kaiken kaikkiaan noin 2 200. Onnea Saara!

Ispor_Saara_Huoponen.jpg#asset:373
Farentan messuhenkilökunta sai jälleen erinomaista palautetta

09.12.2016

Farentan messuhenkilökunta sai jälleen erinomaista palautetta


Pyysimme Farmasian Päivien messuosastollamme vierailleita lääkealan ammattilaisia vastaamaan palautekyselyyn Farentasta Farmasian Päivillä. Kyselyyn vastasi 439 messuvierasta. Messuhenkilökuntamme sai jälleen erinomaista palautetta, joka on esitetty alla olevassa kaaviossa.

Palaute_Farenta_Farmasian_Päivillä_09122016_1.jpg#asset:374

Poiminta avoimista palautteista:

"Farentan messuosastolla henkilökunta oli ehdottomasi koko messujen ystävällisintä ja heistä jäi posiviitinen kuva."

Arvoimme kaikkien palautekyselyyn vastanneiden kesken 100 euron arvoisen S-ryhmäna lahjakortin. Lahjakortin voitti Pekka Torniainen Turusta. Onnea!

Tarvitsetko sinä ammattitaitoisia lääkealan edustajia? Ota yhteyttä: info@farenta.fi.

Farentan kilpailu Farmasian Päivillä

Farmasian Päivillä Farentan messuosaston kilpailuun osallistui huimat 1 336 messuvierasta! Kysyimme kilpailuun osallistuneilta muun muassa, näkyvätkö Farentan arvot ilo, inhimillisyys ja innovatiivisuus Farentan toiminnassa. Vastauksia on kerrassaan ilo katsella!

Arvoimme kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken Tunturi-pyörän. Pyörän uusi omistaja on Heidi Loponen Vantaalta. Onnea Heidille ja kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille!

kuva_arvokysymyksestä.jpg#asset:375

pyörä1.jpg#asset:376
Farmasian Päivillä palkittiin Vuoden tutkimusapteekki

22.11.2016

Farmasian Päivillä palkittiin Vuoden tutkimusapteekki

Farmasian Päivät järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa 18.–19.11. Lääkealan suurin vuotuinen koulutustapahtuma täytti tänä vuonna 40 vuotta. Oriola ja Farenta osallistuivat tilaisuuteen omilla osastoillaan sekä yhteisellä puheenvuorollaan.

Oriolan ja Farentan puheenvuoro käynnistyi Vuoden tutkimusapteekin palkitsemisella. Palkitsemistilaisuuden juontajana toimi uutisankkuri Pirjo Nuotio. Tilaisuuden puhujina olivat toimitusjohtaja Kimmo Virtanen Oriolasta ja toimitusjohtaja Mikko Veräjänkorva Farentalta.

Farenta on tehnyt tärkeää tutkimustyötä apteekkien kanssa jo lähes neljän vuoden ajan. Apteekeissa toteutettavissa kyselytutkimuksissa saadaan lääkkeiden käyttäjiltä todellista käyttäjätietoa esimerkiksi tutkittavan lääkkeen annostuksesta, asiakkaan elämänlaadusta ja terveyskäyttäytymisestä. Tutkimustiedolla edistetään potilaiden hyvän hoidon toteutumista. Tutkimustyötä tehdään tällä hetkellä jo yli 186 apteekissa Suomessa ja noin 204 apteekissa Puolassa.

- Tänä vuonna Vuoden tutkimusapteekin tunnustuksen sai Porin Karhu Apteekki. Farenta on painottanut valinnassaan apteekin asennetta ja aktiivista halua kehittää suomalaisen apteekin roolia osana suomalaista terveydenhuoltoa. Palkinnoksi Karhu Apteekin henkilökunta lähtee toivomalleen risteilylle, sanoo Veräjänkorva.

Vuoden tutkimusapteekin palkitsemisen jälkeen Veräjänkorva ja Oriolan toimitusjohtaja Kimmo Virtanen kertoivat Oriolan ja Farentan tiivistyneestä yhteistyöstä. Yritysten henkilöstö ja asiakkaat ovat ottaneet uutisen hyvin vastaan.

- Farentan henkilöstö on erityisen iloinen siitä, että tiivistynyt yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia edetä uusiin, kansainvälisiinkin tehtäviin, sanoo Veräjänkorva.

- Oriolan henkilöstö on ollut uutisesta erittäin ilahtunut. Olemme saaneet joukkoomme uusia asiantuntijoita ja palveluvalikoimamme kasvaa. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä, sillä nyt palveluvalikoimamme kattaa koko ketjun kliinisistä lääketutkimuksista aina apteekkiin ja kuluttajalle asti. Ja kaikki nämä palvelut ovat saatavilla nyt yhdestä paikasta, sanoo Virtanen.

Katso Vuoden tutkimusapteekin videohaastattelu tästä.

Onnea Porin Karhu Apteekille ja kiitos antoisasta yhteistyöstä!

Uutisstudio_2_pieni.jpg#asset:378palkinnonjako2_pieni.jpg#asset:379Farmasian_Päivät_Oriola_ja_Farenta_pieni.jpg#asset:381Kimmo_Virtanen_ja_Mikko_Veräjänkorva_pieni.jpg#asset:380


Oriola ja Farenta mukana Farmasian Päivillä 18.–19.11.

11.11.2016

Oriola ja Farenta mukana Farmasian Päivillä 18.–19.11.

Farmasian Päivät on lääkealan suurin vuotuinen koulutustapahtuma. Kaksipäiväinen tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 18.–19.11. Messuille odotetaan kävijöitä yhteensä n. 5800. Ohjelmassa on luvassa Oriolan ja Farentan yhteistyö sekä Vuoden tutkimusapteekin palkitseminen lauantaina 19.11.2016 klo 13.00 - 13.30 näyttelyhallin lavalla.

Esiintyjät:

Kimmo Virtanen, Oriolan toimitusjohtaja
Mikko Veräjänkorva, Farentan toimitusjohtaja
Vuoden tutkimusapteekin palkitsemistilaisuuden juontaa uutistoimittaja Pirjo Nuotio.

Paikalla kannattaa olla hyvissä ajoin, sillä annamme 50 ensimmäiselle tilaisuuteen osallistujalle Oriolan lahjakassit.

Tule vierailemaan myös messuosastoillamme!

Oriolan osasto: 1 e 6, esittelyssä Avène, Gefilus, Apteekkarin, OriolaPro, Oriola+ ja Anja.
Farentan osasto: 2 c 26

Farmaseutin kustannus apteekille

27.10.2016

Farmaseutin kustannus apteekille

(päivitetty kesäkuu 2019) Kirjoittanut: Heikki Matero, apteekkiliiketoiminnan johtaja

Hyvin usein keskusteluissa apteekkareiden ja proviisoreiden kanssa nousee esille apteekin oman vakituisen farmaseutin kustannukset. Näitä keskusteluja selventääkseni olen koostanut tähän kirjoitukseen keskimääräiset kustannukset, jotka oman työntekijän palkkaamisesta apteekkarille aiheutuvat.

APTAn tilastojen mukaan farmaseutin keskiansio vuonna 2018 on ollut 3 094 €/kk. Palkan lisäksi lakisääteisiä työnantajamaksuja maksetaan noin 24 % eli 743 €/kk. Tämä summa sisältää työeläkemaksun, sosiaaliturvamaksun sekä työttömyys- ja tapaturmavakuutuksen. Yhteensä keskimääräinen kuukausikustannus on siis 3 837 €.

Kokoaikainen työntekijä saa vuoden aikana palkan 12 kalenterikuukaudelta. Lisäksi työntekijälle maksetaan lomarahaa. Vuosilomaa on täytenä lomavuotena keskimäärin viisi viikkoa eli palkan lisäksi työntekijälle maksetaan lomarahaa 2,5 viikon palkkasumman verran. Vuoden palkkakulu kokoaikaisesta työntekijästä on: 12 x 3 837 + 0,625 x 3 837= 48 437€/vuosi.

Lisäksi työnantajalle aiheutuu työntekijästä kuluja työterveyshuollon, työasujen, koulutusten, virkistystoiminnan ym. vapaaehtoisten kulujen muodossa. Kulujen osuus vaihtelee hyvinkin paljon apteekkikohtaisesti ja ne saattavat olla jopa kaksi prosenttia liikevaihdosta. Maltillisesti arvioiden nämä kulut ovat ainakin noin 1 500 €/vuosi työntekijää kohden.

Yhden vakituisen työntekijän kokonaiskustannus vuoden aikana on tällöin keskimäärin 49 937 €/vuosi.

Edellä mainitulla summalla ei työntekijää saa tietenkään koko vuodeksi töihin. Vuoden aikana teoreettinen työaika on 252-254 päivää (arkipäivien lukumäärä). Näistä työntekijä on lomalla 25 päivää ja keskimäärin 10 päivää sairaana (palvelualojen keskiarvo 4 % EK:n tilastojen mukaan). Muita poissaoloja erinäisistä syistä kertyy neljä päivää vuodessa (EK:n tilastot). Todellisten työpäivien määrä on siis keskimäärin 217 pv vuodessa. Kun lasketaan edellä laskettu työntekijän kustannus todellisia työpäiviä ja työtunteja kohden, on apteekin farmaseutin kulu tehtyä työtuntia kohden keskimäärin 30 €/h (49 937 € / 217 / 7,67h).

Huolellisella työvuorosuunnittelulla pystytään tunnistamaan apteekin todellinen lisätyövoiman tarve. Esimerkiksi eläköitymisen tai irtisanoutumisen yhteydessä todetaan usein, että todellinen tarve on jotakin muuta kuin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos, eikä uuden vakituisen henkilön palkkaaminen ja kiinteisiin henkilöstökustannuksiin sitoutuminen ole näin ollen kannattavaa. Apteekkien on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä Farentan henkilöstöpalveluiden avulla.

Pääset katsomaan malliesimerkin apteekin yli 19 000 € kustannussäästöistä vuositasolla lataamalla liitetiedoston tästä.

Lisätietoja

Kysy lisää Farentan henkilöstöpalveluista omalta palvelupäälliköltä. Yhteystiedot löytyvät Farentaverkosta.


Apteekki Syke - onni on oma rinki

19.10.2016

Apteekki Syke - onni on oma rinki

Apteekkari Kirsi Parkkinen suunnitteli uuteen liikepaikkaan siirtymisen Farentan henkilöstöpalveluiden avulla.

Tavaratalo Stockmannin palveluvalikoima Tampereella laajeni syksyllä 2015, kun katutasoon avattiin apteekki. Uusituissa tiloissa kosmetiikka- ja laukkuosaston takana palvelee tavaratalon katon alle Tammerkosken sillan toiselta puolelta muuttanut Apteekki Syke. Apteekki Sykkeessä työskentelee apteekkarin lisäksi oma farmaseutti ja tekninen apulainen. Työvuorossa on aina myös tarpeen mukainen määrä farentalaisia.

- Farentalaiset ovat omaa väkeämme, eivät keitä tahansa vuokratyöntekijöitä, Parkkinen korostaa.

Pitkät aukioloajat vaativat paljon resursseja

Parkkiselle oli alusta asti selvää, että toiminta uudella liikepaikalla käynnistettäisiin henkilöstöpalveluiden avulla.

- Tämä oli paras ja ainoa vaihtoehto. Tavaratalossa asiakasvirtoja on vaikea ennustaa, ja pitkät aukioloajat vaativat paljon resursseja. Henkilöstöpalveluiden avulla pystymme kohdentamaan työvoimaa juuri niihin hetkiin, jolloin sille on tarvetta.

Parkkinen ja Farentan asiantuntijat suunnittelivat yhdessä, minkä verran lisätyövoimaa laajojen aukioloaikojen turvaamiseksi tarvitaan. Vastaus löytyi noin kymmenen farentalaisen muodostamasta vakituisesta ringistä. Työvuorossa olevien määrä vaihtelee paljonkin, eikä joka päivä tarvita yhtä paljon väkeä. Suurin tarve lisäresursseille on iltapäivisin ja viikonloppuisin.

Vakituinen rinki osa työyhteisöä

Kirsi Parkkinen on tyytyväinen uuteen liikepaikkaan ja omaan farentalaisten rinkiinsä, joka jatkaa säännöllistä työskentelyä.

- Mistään muualta ei löydy niin paljon työntekijöitä, että saisin oman vakituisen porukan farmaseutteja ja proviisoreja. Jos yksi rinkiläisistä sairastuu, toinen tulee tilalle tai Farenta hoitaa sijaisen. Apteekkarin ei tarvitse huolehtia tästä.

Parkkisen mielestä useiden hyvien työntekijöiden palkkaaminen pysyvään työsuhteeseen olisi ollut valtava ponnistus, sillä sopivia ja sitoutuneita työntekijöitä ei ole helppo löytää.

- Jos onnistut rekrytoinnissa ja otat liikaa, olet pulassa, mutta jos otat liian vähän, olet silloinkin pulassa. Farentan kautta olemme saaneet vakituisen porukan, joka tuntee hyvin meidät ja toimintatapamme.

Farentan kautta tulleet työntekijät ja apteekin työsuhteiset työntekijät muodostavat Parkkisen mielestä hyvän ja toimivan kokonaisuuden. Avainasemassa on jatkuvuus: farentalaiset käyvät apteekissa riittävän usein, joten työkaverit ja tiedottamisen tavat ovat tuttuja. Parkkisen mukaan on erityisen tärkeää ottaa vuokratyöntekijät osaksi työyhteisöä.

- Ei ole ”vain vuokratyöntekijöitä” – on vain ”meidän väkeä”.

Vähemmän paperityötä

Apteekkari Kirsi Parkkinen pitää hallinnollisen työn vähentymistä merkittävänä etuna henkilöstöpalveluiden käytössä. Omalta työlistalta ovat rinkiläisten kohdalla jääneet pois muun muassa eläkemaksujen hoitaminen ja työsopimusten laatiminen.

Parkkisen ei myöskään tarvitse huolehtia farentalaisten sairauspäivärahoista, äitiyslomakorvauksista, arkipyhälisistä tai lasten sairastumisista johtuvista poissaoloista. Tämä helpottaa paitsi paperityötä, myös kulupuolta.

- Joskus henkilöstöpalveluja pidetään kalliina. Ei kuitenkaan kannata katsoa vain tuntihintaa, sillä se pitää sisällään kaikki työntekijään ja työsuhteen hallintaan liittyvät kulut. Oma kokemukseni on, että jos henkilöstöpalvelua hyödynnetään riittävän laajasti, siitä saa huomattavaa etua.

Joustoa tarpeen mukaan

Apteekki Sykkeen työsuhteiset työntekijät voivat nykyään vaikuttaa omiin työvuoroihin ja varsinkin loma-aikoihin aikaisempaa paremmin. Apteekkarin ei tarvitse rientää hätiin kaikkiin poikkeustilanteisiin – yhtä lukuun ottamatta.

- Hullujen Päivien aikaan tarvitaan maksimimäärä ja silloin minäkin teen pitkää päivää, Parkkinen nauraa.

Pääosin asiakasmäärien muutoksiin reagoidaan Farentan avulla.

- Parasta on se, että olemme pystyneet pitämään suunnitellun miehityksen. Mitoitusta säädetään oikeastaan koko ajan, ja tämä on henkilöstöpalveluiden käytön tarkoitus, Parkkinen sanoo.

valokuva_1_muokattu_pieni.jpg#asset:384valokuva_3_muokattu_pieni.jpg#asset:385

Nimityksiä apteekkitiimissä

18.10.2016

Nimityksiä apteekkitiimissä

Farentan apteekkiliiketoiminnan palvelupäällikkönä toiminut Noora Hujala on nimitetty apteekkiliiketoiminnan myyntipäälliköksi. Nooran vastuualueena on yhteistyöasiakkuuksien hoitaminen, palvelumme kehittäminen ja apteekkiliiketoiminnan myynnin johtaminen.

Myös aiemmin apteekkiliiketoiminnan palvelupäällikköinä toimineet Maarit Salminen ja Päivi Väänänen on nimitetty apteekkiliiketoiminnan avainasiakaspäälliköiksi. Heidän vastuualueinaan on erityisesti Farentan laajimpien apteekkiasiakassuhteiden hoitaminen sekä palvelumme kehittäminen yhteistyöasiakkaillemme.

Yhteystiedot

Selvää säästöä suunnittelulla

21.09.2016

Selvää säästöä suunnittelulla

Haastattelimme apteekkiliiketoimintamme johtajaa Heikki Materoa henkilöstöpalveluiden käytöstä. Haastattelu on julkaistu myös Farentaverkon Extrassa, jossa on mahdollisuus käydä keskustelua asian tiimoilta.

***

Joka toinen suomalaisapteekki käyttää henkilöstöpalvelua. Ensimmäinen vuokrafarmasisti otetaan tyypillisesti tilanteessa, jossa lomat tai sairastapaukset vaarantavat asiakaspalvelun sujuvuuden tai vaikuttavat selvästi henkilöstön jaksamiseen.

– Usein henkilöstöpalveluyritykseen ollaan yhteydessä silloin, kun vakituinen työntekijä jää yllättäen pois ja apteekin toiminta halutaan turvata keskeytyksettä, sanoo Farentan apteekkiliiketoiminnan johtaja Heikki Matero.

Nopeimmillaan farmasistin saa apteekkiin saman päivän aikana. Farentan reservistä löytyy yli 350 farmaseuttia ja proviisoria, jotka tekivät viime vuonna noin 32 000 työpäivää apteekeissa eri puolilla Suomea.

Siellä tekijä, missä tarve

Henkilöstöpalvelu hyödyttää Materon mukaan kaiken kokoisia apteekkeja. Erityisesti siitä hyötyvät ne apteekit, joissa asiakasvirrat ja työn määrä vaihtelevat.

– Vuokratyöntekijän käyttö tasaa vaihtelevaa työvoiman tarvetta tehokkaasti, Matero sanoo.

Hän antaa esimerkin pienestä apteekista, jonka keskimääräinen työntekijätarve on 1,84 henkilöä, mutta elokuun tarve vain 0,8 henkilöä ja toukokuun 3,6 henkeä. Vuokrahenkilöstön käyttäminen tarpeen mukaisesti tulisi laskennallisesti lähes 20 000 euroa halvemmaksi kuin kahden vakituisen työntekijän palkkaaminen. Suuren apteekin on mahdollista saada aikaan 35 000 euron säästöt, kun uuden henkilön palkkaamisen sijaan vuokratyöntekijää käytetään tarpeen mukaan viikonloppuvuoroissa sekä vain tarvittavissa arkivuoroissa. Myös aukioloaikojen laajentamista miettivän apteekin kannattaa selvittää henkilöstöpalveluiden edut.

– Moni apteekki hakeutuu kauppakeskukseen, jossa asiakasvirtaa on hankala ennustaa. Farentan palvelun avulla henkilöstöä voidaan varata riittävästi alkuun ja tämän jälkeen asiakasvirtojen tasaannuttua muuttaa vastaamaan vakiintunutta tarvetta. Laajennettuja aukioloaikoja voi myös turvallisesti testata vuokrahenkilöstön avulla, jolloin esimerkiksi yksi lisäpäivä ei kuormita omaa vakituista henkilökuntaa eikä apteekin tarvitse palkata lisää henkilökuntaa.

Vuokrahenkilöstön käyttäminen ilta- ja viikonloppuaikoihin myös keventää vakituisen henkilöstön työkuormaa ja tarvetta vähemmän toivottujen vuorojen tekemiseen.

Työntekijöitä turvallisesti

Työntekijän rekrytointi on aina riski. Ovatko asiakasvirta ja myynti riittäviä uuden työntekijän palkkaamiseksi? Pääseekö apteekin johto haastattelussa selville siitä, vastaako työntekijän osaaminen varmasti asetettuja tavoitteita? Toimivatko henkilökemiat? Materon mukaan apteekin asiakasvirtojen, reseptimäärien, työtehtävien ja työtehokkuuden analysointi antaa hyvän perustan tarvittavan tuntikohtaisen miehityksen arvioimiseksi. Suurimmat henkilöstöpalvelun hyödyt voidaan saavuttaa silloin, kun työntekijä jää pois ja uusi resurssitarve käydään tarkoin läpi.

– Kun oman henkilöstön työvuorot suunnitellaan hyvin, pystytään tunnistamaan aidon lisätyövoiman tarve. Esimerkiksi eläköitymisen tai irtisanoutumisen yhteydessä todetaan usein, ettei uuden vakituisen henkilön palkkaaminen ja kiinteisiin henkilöstökustannuksiin sitoutuminen ole kannattavaa.

Matero muistuttaa, että henkilöstöpalvelun kuluja tulisi peilata pidemmällä aikavälillä saavutettaviin säästöihin. Niitä kertyy sitä enemmän, mitä suuremmasta ja kattavasti avoinna olevasta apteekista on kyse.

– Tuntipalkkavertailu ei anna kovin kattavaa kuvaa. Farenta huolehtii oman henkilöstönsä koulutuksesta, matkoista, vakuutuksista, työnantajamaksuista, työterveydestä, loma- ja sijaisjärjestelyistä sekä palkanmaksusta. Apteekkarilta vaadittava hallinnollinen työ jää merkittävästi vähemmälle, jolloin resurssit voi suunnata toiminnan kehittämiseen.

Vuokratyöntekijöitä käytettäessä tulee aina varmistaa, että henkilöillä on laillistettu oikeus toimia farmaseuttina tai proviisorina. Työvoimaa välittävän yrityksen vastuuvakuutusten ja potilasvahinkovakuutusten on oltava kunnossa, kuten myös työhön tarjottavan henkilöstön osaamistason.

– Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi apteekin käytännön toiminta pitää olla hallussa. Me varmistamme, että reseptinkirjoitusohjelmat, e-resepti ja apteekkitoiminnan säännökset ja niihin liittyvä osaaminen on farentalaisilla kunnossa. Tämän lisäksi tarjoamme työntekijöillemme jatkuvasti farmaseuttista täydennyskoulutusta.

Tärkeän lisän Farentan henkilöstöpalveluihin tuo tyytyväisyystakuu. Jos yhtälö uuden työntekijän kanssa ei jostain syystä toimi, apteekki voi aina vaihtaa työntekijän toiseen. Toimivan työyhteisön löytyminen on tärkeää myös työntekijän hyvinvoinnin kannalta.

Kaikki osaaminen käyttöön

Kun Farentan farmasisti lyhyen perehdytyksen jälkeen toimii reseptitiskillä konkarin ottein, saa Matero apteekkarilta palautetta.

– Moni on ihmetellyt työntekijöidemme taitoa ottaa uusi työ ja toimipaikka haltuun. Hyvä perehdytys kuuluu tietysti palveluumme. Homma sujuu myös siksi, että farentalaiset ovat harjaantuneita kohtaamaan uusia tilanteita ja ottamaan vastuuta nopeasti. Työntekijämme kokevat työympäristön vaihtumisen mielekkääksi, koska he hakevat ja saavat mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Tämä näkyy myös asenteessa.

Materon mukaan on selvää, että useammassa apteekissa työskentelevä vuokrafarmasisti ei puhu toisen apteekin asioista toiselle. Salassapitosopimukset sitovat Farentan työntekijöitä. Eri toimipisteistä kertyvä osaaminen on silti arvokasta pääomaa.

– Työntekijämme näkevät erilaisia toimintamalleja ja työkulttuureita. Tämä on ehdottomasti voimavara, jota apteekin kannattaa hyödyntää. Ulkopuolelta tuleva työntekijä voi auttaa näkemään asioita, joita apteekin toiminnassa voisi sujuvoittaa tai helpottaa.

Kilpailukykyä rakentamaan

Muutama vuosi sitten henkilöstöpalveluista keskusteltiin vilkkaasti, kun Fimea ehdotti vuokratyövoiman käytön kieltämistä apteekeissa. Muun muassa Apteekkiyrittäjät ry katsoi, ettei ehdotus vastannut nykyistä työmarkkinatilannetta, ja että se olisi toteutuessaan heikentänyt apteekkiyrittäjien liiketoimintamahdollisuuksia.

Alan pioneerinä toiminut Farenta on nähnyt, miten vuokratyö on reilussa kymmenessä vuodessa omaksuttu paitsi kiinnostavaksi uravaihtoehdoksi, myös keskeiseksi työvälineeksi apteekkien henkilöstöhallinnassa.

– Kyllä ilman vuokratyövoimaa pärjää. Mutta vielä paremmin voi pärjätä, kun pitää yllä reagointikykyä ja mitoittaa henkilöstön oikein kussakin tilanteessa. Ulkopuolista työvoimaa joustavasti hyödyntämällä apteekki parantaa omaa kilpailukykyään.

***

Heikki ja apteekkiliiketoiminnan palvelupäällikkömme vastaavat mielellään kysymyksiinne! 

Maija Lantta apteekkipalveluiden palvelupäälliköksi

20.09.2016

Maija Lantta apteekkipalveluiden palvelupäälliköksi

Maija Lantta on nimitetty apteekkipalveluiden palvelupäälliköksi 22.8.2016 alkaen. Maija vastaa apteekkipalveluiden myynnistä yhdessä muiden Farentan palvelupäälliköiden kanssa. Maija on työskennellyt Farentalla vuodesta 2013 lähtien apteekkifarmasistina sekä projektiluontoisesti myynninedistämis- ja käännöstehtävien parissa.

"Olen todella iloinen uusista haasteista, mukavista asiakkaista ja mahtavasta Farentan tiimistä!"
Maija Lantta

Maijan yhteystiedot:
p. 010 3252 077
etunimi.sukunimi@farenta.fi

Farenta mukana Team Finlandin toiminnassa

09.09.2016

Farenta mukana Team Finlandin toiminnassa

Farenta lähti viime vuonna mukaan Team Finlandin toimintaan Health-ohjelman kautta. Yhteisölle on avattu portaali, jossa esitellään suomalaista terveysalan osaamista. Yhteisöön on liittynyt jo yli 100 alan toimijaa ja lisää tulee kaiken aikaa. Sivusto helpottaa ulkomaisten yritysten työtä, kun he kartoittavat Suomen potentiaalisia investointikohteita ja osaamista. Sivusto on toteutettu osana työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa Team Finland Health -kasvuohjelmaa. Lisätietoja ja Farentan löydät osoitteesta www.finlandhealth.fi.

Marcin Balcerzak tutkimusosaston johtajaksi

07.09.2016

Marcin Balcerzak tutkimusosaston johtajaksi

Marcin Balcerzak on nimitetty tutkimusosaston johtajaksi 1.9.2016 vahvistamaan Suomen tutkimuspalveluita. Marcin on biotieteiden asiantuntija ja farmasisti, joka on työskennellyt aiemmin lääketeollisuuden lääketieteellisten palvelujen yksikössä. Marcin on vuonna 2014 toiminnan aloittaneen Farenta Polskan maajohtaja. Hän on luonut menestyksekkäästi Puolaan tutkimusapteekkiverkoston, joka kerää apteekkien asiakkailta todellista käyttäjätietoa tutkittavista lääkkeistä.

”Tuntuu hienolta liittyä tiimiin, jossa hyödynnetään jokapäiväisten potilaskontaktien ja tieteen välistä synergiaa ja vaikutetaan terveydenhuollon ympäristöön ja siihen liittyvään liiketoimintaan.”
Marcin Balcerzak

Päivi Asikainen lääketeollisuuden myyntipäälliköksi

06.09.2016

Päivi Asikainen lääketeollisuuden myyntipäälliköksi

Proviisori Päivi Asikainen on nimitetty Farentan lääketeollisuuden myyntipäälliköksi 1.9.2016. Päivi on työskennellyt Farentalla vuodesta 2012 lähtien mm. laatu- ja tutkimusosastojen johtajana. Päivin monipuolinen kokemus myyntitehtävistä ja syvällinen asiantuntijaosaaminen luovat erinomaiset edellytykset Farentan asiantuntijapalvelujen myyntiin.

”Otan myyntipäällikön tehtävän vastaan innoissani. On hienoa olla farentalainen ja päästä kehittämään ja kasvattamaan Farentan lääketeollisuuden palvelujen myyntiä.”
Päivi Asikainen

Oriola-KD osti Farentan ja laajenee palveluissa

01.09.2016

Oriola-KD osti Farentan ja laajenee palveluissa

Oriola-KD on 1. syyskuuta 2016 ostanut 70,9 prosentin osuuden suomalaisesta lääkealan palveluyrityksestä Farentasta ja samalla sopinut oikeudesta ostaa myös jäljelle jäävä osuus. Farentan operatiivinen johto on sitoutunut jatkamaan tehtävissään ja kehittämään palveluliiketoimintaa lääkeyrityksille, apteekeille ja terveydenhuollon toimijoille yhdessä Oriola-KD:n kanssa.

Farenta on vuonna 2003 perustettu suomalainen lääkealan palveluyritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita lääkeyrityksille ja henkilöstöpalveluita apteekeille. Farenta palvelee vuosittain yli 100 lääkeyritystä ja 300 suomalaista apteekkia. Lähes 8 000 lääkealan työntekijää hyödyntää Farentan sähköisiä palveluita työssään säännöllisesti. Vuonna 2015 Farentan liikevaihto oli 14,6 M€, ja yrityksessä työskentelee noin 400 farentalaista.

”Farentan hankinta tukee Oriola-KD:n strategiaa kasvaa palveluissa ja laajentua terveydenhuollon markkinoilla. Farentan kattava palveluvalikoima täydentää erinomaisesti Oriola-KD:n palvelukokonaisuutta lääkeyrityksille, apteekeille ja terveydenhuollon toimijoille. Autamme asiakkaitamme menestymään kliinisestä lääketutkimuksesta aina kuluttajapalveluihin saakka”, sanoo Kimmo Virtanen, johtaja, Oriola-KD:n Palvelut-liiketoiminta-alue.

”Panostamme molemmat voimakkaasti palveluliiketoiminnan kehittämiseen, mikä on erinomainen lähtökohta vahvalle kumppanuudelle. Yhdessä olemme vahva toimija Pohjoismaissa ja Baltiassa ja tarjoamme asiakkaillemme laajan palveluvalikoiman”, toteaa Farentan toimitusjohtaja Mikko Veräjänkorva.

Lisätietoja:

Oriola-KD Kimmo Virtanen johtaja, Palvelut-liiketoiminta-alue puh. 010 429 2069 sähköposti: kimmo.virtanen@oriola.com

Farenta Mikko Veräjänkorva toimitusjohtaja puh. 010 4398 210 sähköposti: mikko.verajankorva@farenta.fi

Tutkimusapteekkiverkoston keräämästä aineistosta on julkaistu tieteellinen artikkeli

29.08.2016

Tutkimusapteekkiverkoston keräämästä aineistosta on julkaistu tieteellinen artikkeli

Vuonna 2015 päättyneessä kyselytutkimuksessa selvitettiin metotreksaattihoitoon sitoutumista itsepistettäviä biologisia lääkkeitä käyttävillä nivelreumapotilailla. Aineisto kerättiin Farentan koordinoimassa tutkimusapteekkiverkostossa, johon kuuluu nykyään jo yli 160 apteekkia ympäri Suomea.

Aineistosta on ilmestynyt tieteellinen artikkeli*, jonka laatimisessa oli mukana Suomen johtavia reumatologeja. Kyselytutkimuksen tilaajana oli Roche Oy. Tuloksista selvisi muun muassa, että vastanneista 28 % oli biologisella monoterapialla. Metotreksaatin käytön oli lopettanut 50 % vastaajista ja 45 % käytti sitä vastaushetkellä. Metotreksaatin käyttäjistä 7 % ei ottanut lääkettä juuri koskaan.


Ainutlaatuista yhteistyötä

Tutkimuksen toteutukseen osallistunut reumatologian professori Tuulikki Sokka-Isler Jyväskylästä kertoo reumatutkimuksesta seuraavasti:

”Suomalaisten reumapotilaiden lääkehoitoon sitoutuminen oli varsin hyvää. Nykyisin lääkeostot voi helposti tarkistaa e-reseptitiedoista ja erittäin harvoin tulee negatiivisia yllätyksiä. Apteekkien kautta tehtävän tutkimuksen hyöty on siinä, että se on hoitoyksiköstä riippumatonta ja parhaimmillaan antaa sellaista tietoa, jota muuta kautta ei saada.”

Yksi tutkimusaineiston keruussa mukana olleista apteekeista oli Lempäälän Keskus Apteekki. Proviisori Katri Koiranen kommentoi:

”Tutkimuskyselyitä oli mukava toteuttaa asiakkaiden kanssa. Tutkimuskyselyt sopivat hyvin apteekin lääkeneuvonnan yhteyteen. Asiakkaat osallistuivat kyselyihin mielellään ja kokivat tulleensa huomioiduksi sekä saaneensa kertoa mielipiteensä kokemuksistaan lääkehoidon toteutumisesta.”


Tiedustelut: tutkimuspäällikkö Juha Turunen, puh. 010 4398 247, juha.turunen@farenta.fi

*Aaltonen K, Turunen JHO, Sokka T, Puolakka K, Valleala H:
A survey on the medication adherence to methotrexate among rheumatoid arthritis patients treated with selfadministered biologic drugs.
Clinical and Experimental Rheumatology 2016 Jul-Aug;34(4):694-697.

Laura Riihimäki-Lampén myyntilupaosaston johtajaksi

15.08.2016

Laura Riihimäki-Lampén myyntilupaosaston johtajaksi

Laura Riihimäki-Lampén on nimitetty Farentan myyntilupaosaston johtajaksi 1.8.2016 alkaen. Laura on toiminut useamman vuoden ajan Farentan myyntilupaosastolla myyntilupa-asiantuntijana ja farmaseuttis-kemiallisena asiantuntijana sekä vuodesta 2014 lähtien myyntilupapäällikkönä. Laura on työskennellyt myyntilupien parissa myös ennen Farentalle siirtymistään ja sitä ennen tutkijana Farmasian tiedekunnassa.

Porin Karhu Apteekki on ollut vuosia yksi Suomen aktiivisimmista tutkimusapteekeista

23.06.2016

Porin Karhu Apteekki on ollut vuosia yksi Suomen aktiivisimmista tutkimusapteekeista

Apteekit tekevät Suomessa ainutlaatuista tutkimustyötä. Lääkkeiden käyttäjien parissa tehtävillä kyselytutkimuksilla kerätään todellista käyttötietoa, jota tarvitaan muun muassa hinta- ja korvattavuushakemuksiin. Tutkimuksissa selvitetään asioita, joita ei ole helposti saatavissa viranomaislähteistä, kuten haittavaikutusrekisteristä tai Kelan lääkekorvaustilastoista. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tutkittavan lääkkeen todellinen annostus ja käyttötarkoitus, oheislääkitys, elämänlaatu, aiemmat hoitokokeilut sekä tupakointi ja muu terveyskäyttäytyminen. Farenta aloitti tutkimusyhteistyön suomalaisapteekkien kanssa vuonna 2012. Nyt tutkimusapteekkien verkostossa on yli 160 apteekkia.

Tutkimusapteekki erottautuu

Jos ihan rehellisiä ollaan, tutkimusapteekkikonsepti ei aikoinaan aivan heti auennut Porin Karhu Apteekin henkilökunnalle.

Asiaan piti hieman perehtyä yhdessä, sillä toimintamalli oli täysin uusi. Kun hoksasimme, mitä tutkimuksiin osallistuminen voi apteekille antaa, lähdimme innolla mukaan heti ensimmäisten joukossa, kertoo proviisori Johanna Kangas.

Tutkimuskyselyt tehdään reseptintoimituksen yhteydessä. Apteekkiohjelma muistuttaa, että toimitettavan lääkkeen käyttäjien parissa on meneillään tutkimus. Jos asiakas on halukas osallistumaan, hän vastaa muutaman minuutin mittaiseen kyselyyn iPadilla. Kyselyn ohessa farmaseuttisella henkilöstöllä on usein mahdollisuus käydä asiakkaan kanssa syvempää keskustelua tämän lääkityksestä. Kangas on tyytyväinen siihen, että Karhu Apteekki on mukana edistämässä Suomessa tehtävää lääketutkimusta. Aktiivisuus tutkimusapteekkina vahvistaa apteekin asiantuntijuutta paitsi asiakkaiden, myös päivittäistavarakaupan ja päättäjien suuntaan. Kankaan mukaan tutkimusapteekkina toimiminen on myös hyvä esimerkki apteekin uudistuvasta roolista.

Meidän odotetaan tekevän yhä enemmän yhteistyötä muun terveydenhuollon kanssa. Tätä työtä on ilo tehdä, Kangas kertoo.

Luonteva osa arkea

Tähän mennessä Farentan tutkimusapteekkien verkostossa on tutkittu muun muassa lääkevalmisteita, joita käytetään diabeteksen, kohonneen kolesterolin ja eturauhassyövän hoidossa. Karhu Apteekki on kerännyt vastauksia aktiivisesti kaikissa tutkimuksissa, joissa on ollut mukana reilun kolmen vuoden aikana. Joskus käynnissä on ollut yhtäaikaisesti useampikin tutkimus.Henkilökunta on kokenut, että tutkimusten toteuttaminen on mielekäs lisä perustyöhön.

Tämä on matalan kynnyksen juttu, jolla voi laajentaa omaa osaamista ja kerätä tärkeää käyttäjätietoa. Samalla tulee vaihtelua päivittäiseen työhön, Kangas sanoo.

Kankaan nimeämä farmaseutti vastaa apteekin sisällä tutkimusten käynnistämisestä ja sujuvuudesta. Farentalta apteekki saa valmiin materiaalipaketin, jonka sisältöä se käyttää esimerkiksi Facebook-sivuillaan ajankohtaisista asioista tiedottaessaan. Hiljattain Karhu Apteekin henkilöstö ja Farenta järjestivät ideapäivän, jossa pohdittiin yhdessä tutkimustoiminnan kehittämistä. Sen tuloksena Porissa pilotoidaan uutta tiedotustapaa.

Pian saamme suoratoimitukseen tabletin, jossa pyörii mainos käynnissä olevasta tutkimuksesta. Näin tutkimus on helppo ottaa puheeksi ja ehkä asiakas itsekin kysyy asiasta spontaanisti, Kangas pohtii.

Hyvän asian puolesta

Seuraava tutkimusapteekkien verkostossa toteutettava tutkimus liittyy hormonaaliseen ehkäisyyn. Karhu Apteekki on lähdössä siihenkin mukaan. Voi olla, että osallistumisinnokkuutta selittää osittain karhulaisten kilpailuhenkisyys. Kankaan mukaan apteekkilaisia on helppo motivoida mukaan hyviin ideoihin.

Jos kuulemme, että tutkimuksesta puuttuu vielä 50 vastaajaa, tsemppaamme toisiamme entistä enemmän. Meidän porukka on sellaista, joka innostuu helposti uusista asioista. Tutkimustoiminnan win-win -asetelma lisää motivaatiota entisestään.

 

Lue lisää tutkimusapteekkitoiminnasta tästä.

Ulla Partanen myynninedistämispalveluiden johtajaksi

15.06.2016

Ulla Partanen myynninedistämispalveluiden johtajaksi

Ulla Partanen on aloittanut 1.5.2016 Farentalla myynninedistämispalveluiden johtajana. Tehtävä on määräaikainen vuoden 2016 loppuun saakka. Ulla on toiminut Farentalla usean vuoden ajan erilaisissa farmaseuttisissa sekä myynnillisissä tehtävissä, viimeisimpänä myynninedistämispalveluiden myyntipäällikkönä.

Marja Havo, Antti Kataja ja Tiia Tammi Market Access Specialisteiksi

10.06.2016

Marja Havo, Antti Kataja ja Tiia Tammi Market Access Specialisteiksi

Farentan Market Access –osaston Marja Havo, Antti Kataja ja Tiia Tammi on nimitetty 1.6.2016 alkaen Market Access Specialisteiksi.

Proviisorit Marja, Antti ja Tiia ovat työskennelleet Farentalla useita vuosia: uran aluksi Farentan asiakasapteekeissa farmaseutteina ja sittemmin Farentan lääketeollisuuden koulutusputken myötä hinta- ja korvattavuustehtävissä, joissa he etenivät assistenteista asiantuntijoiksi.

Marjan, Antin ja Tiian osaaminen ja toimenkuva on laajentunut Farenta-vuosien aikana merkittävästi. Asiantuntemus on syventynyt Farentan Market Access -huippuosaajista koostuvan tiimin hyvässä ohjauksessa Farentan toimistolla sekä pitkissä toimeksiannoissa lääketeollisuuden asiakasyrityksissä.

marja_tiia_antti.jpg#asset:394Outi Koskela lääketeollisuuden laatupäälliköksi

09.06.2016

Outi Koskela lääketeollisuuden laatupäälliköksi

Outi Koskela on aloittanut 1.6.2016 Farentalla lääketeollisuuden liiketoimintayksikön laatupäällikkönä. Farenta haluaa tarjota asiakkailleen vain parasta mahdollista palvelua. Laatupäällikkönä Outi vastaa Farentan lääketeollisuuden liiketoimintayksikön laatutyön koordinoinnista ja tukee osastojen sisäisiä laatutoimia.

Outilla on monipuolinen lääke- ja luonnontieteellisen alan osaaminen. Koulutukseltaan Outi on proviisori ja kemisti. Hän on myös suorittanut tohtorin tutkinnon luonnontieteellisellä alalla ja tutkijanuran lisäksi toiminut akateemisissa opetustehtävissä.

Vuonna 2011 Outi aloitti Farentalla apteekkityöntekijänä ja suoritti Secret Files Oy:n kanssa yhteistyössä järjestetyn CRA-koulutuksen. Outi siirtyi vuonna 2013 Farentan lääketeollisuuden liiketoimintayksikköön, jossa hän on työskennellyt tutkimusosastolla tutkimuskoordinaattorina sekä laatuosaston asiakasyrityksessä lääketukkukaupan vastuunalaisena johtajana ja asiantuntijatehtävissä. Laatupäällikön vastuiden ohella Outi jatkaa työtään tutkimuskoordinaattorina sekä tehtäviään Farentan asiakasyrityksessä.

Kiitos yritysvastuukyselyyn vastanneille!

25.05.2016

Kiitos yritysvastuukyselyyn vastanneille!

Lähestyimme tänä keväänä sidosryhmiämme kyselyllä yritysvastuutyömme kehittämiseksi. Halusimme kuulla henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden mielipiteen asioista, jotka he kokevat toiminnassamme merkittäviksi. Meille on tärkeää, että yritysvastuutyömme suuntaviivat ovat samassa linjassa sidosryhmiemme näkemyksen kanssa.

Kysely lähetettiin yli 1 000 vastaanottajalle ja vastauksia kertyi lähes 300. Olemme erittäin kiitollisia vastauksista ja arvokkaista ajatuksista toimintaamme liittyen. Aloitamme nyt tulosten analysoinnin ja Farentan yritysvastuuohjelman luomisen. Tiedotan työmme edistymisestä ja yritysvastuuohjelmamme sisällöstä myöhemmin kesällä.

Kyselyn ohessa arvoimme kolme kappaletta 100 euron arvoisia S-ryhmän lahjakortteja. Arpaonni suosi Johannaa Lahdesta, Mikaa Espoosta ja Villeä Keravalta. Onnea voittajille!

Aurinkoista kesän odotusta!

Mikko Veräjänkorva
Toimitusjohtaja

Anne-Maj Forsström lääketeollisuuden myyntijohtajaksi

17.05.2016

Anne-Maj Forsström lääketeollisuuden myyntijohtajaksi

Anne-Maj Forsström on aloittanut 1.5.2016 Farentalla lääketeollisuusyksikön myyntijohtajana.

Minna Sibeliuksen jäädessä äitiysvapaalle lääketeollisuuden myyntijohtajan tehtävät siirtyvät 1.5.2016 tehtävään nimitetylle Anne-Maj Forsströmille. Anne-Maj on toiminut aiemmin usean vuoden ajan Farentan myynninedistämispalveluiden osastonjohtajana ja sitä ennen lääketeollisuuden ja lääketukkukaupan erilaisissa myynti- ja markkinointitehtävissä.

Farenta mukana Apteekkaripäivillä 21.–22.4.2016

18.04.2016

Farenta mukana Apteekkaripäivillä 21.–22.4.2016

Olemme mukana Apteekkaripäivien näyttelyssä Marina Congress Centerissä to 21. - pe 22.4.2016 osastolla 125.

Tiesitkö, että vuokratyövoiman ansiosta apteekkisi voi säästää henkilöstökuluissa? Palvelupäällikkömme kertovat henkilöstön optimoinnista eli kuinka apteekin henkilöstömäärän saa sovitettua vastaamaan todellista tarvetta. Osastollamme on myös Tutkimusosaston edustaja kertomassa, mitä tutkimustoiminta apteekeissa käytännössä tarkoittaa ja kuinka apteekkisi pääsee mukaan tutkimusapteekkitoimintaan.

Tervetuloa!

Lue lisää palveluistamme apteekeille www.farenta.com/apteekki

Tervetuloa_Farentan_osastolle_Apteekkaripäiville_2016.jpg#asset:397


Vuokratyövoiman käyttö koetaan apteekeissa helpoksi

13.04.2016

Vuokratyövoiman käyttö koetaan apteekeissa helpoksi

Apteekkien työnantajaliiton apteekkareille tekemän kyselyn perusteella kokemukset vuokratyövoiman käytöstä ovat pääsääntöisesti positiivisia. Vuokratyöntekijät koetaan ammattitaitoisiksi ja joustaviksi. Vuokratyövoimaa käytetään, koska sijaisia on vaikea saada (48 %) ja sen käyttö on helppoa (32 %). Vastauksista nousi muun muassa esille, että vuokratyövoiman avulla henkilöstön saa helposti mitoitettua tarvetta vastaavaksi. Lue lisää kyselyn tuloksista: http://apta.fi/apteekkariliitto/tiedotteet2/2016/jaesentiedote_5_16_25556

Farenta puolestaan lähetti loppuvuodesta 2015 asiakastyytyväisyyskyselyn Farentan palveluja käyttäville apteekeille. Kyselyyn vastasi noin sata apteekkia. Yli 90 prosenttia vastaajista kertoi pitävänsä Farentan työntekijöitä ammattitaitoisina ja aktiivisina asiakaspalvelijoina. 96 prosenttia vastaajista sanoi voivansa suositella Farentan palveluita kollegalleen.

Tiesitkö, että vuokratyövoiman ansiosta apteekki voi myös säästää henkilöstökuluissa? Tilaa laskelma apteekkiisi: Heikki Matero, puh. 010 4398 226, heikki.matero@farenta.fi

Farenta osti kliinisiä lääketutkimuksia koordinoivan Secret Files Oy:n

11.03.2016

Farenta osti kliinisiä lääketutkimuksia koordinoivan Secret Files Oy:n

Farenta osti kliinisiä lääketutkimuksia koordinoivan asiantuntijaorganisaation Secret Files Oy:n osakekannan. Yrityskauppa astui voimaan 1.1.2016. Kliinisten tutkimusten avulla saavutettu asiantuntijuus vahvistaa Farentan kehittämää kansainvälisesti ainutlaatuista tutkimuskonseptia.

Yritysten välinen tiivis yhteistyö alkoi jo vuoden 2012 alussa, jolloin Farenta osti vähemmistöosuuden Secret Files Oy:n osakkeista. Secret Files jatkaa toimintaansa Farentan tytäryrityksenä entiseen tapaan tarjoten korkealuokkaisia tutkimuksiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Secret Filesin perustaja Ritva Loponen jatkaa yrityksen toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä. 

Lisätietoja:

Mikko Törmä
maajohtaja
Farenta
mikko.torma@farenta.fi
010 4398 211

Ritva Loponen
toimitusjohtaja
Secret Files
ritva.loponen@secret-files.fi
044 534 5542

Farenta mukana Proviisoripäivän näyttelyssä 19.3.2016

10.03.2016

Farenta mukana Proviisoripäivän näyttelyssä 19.3.2016

Farenta on mukana lauantaina 19.3.2016 järjestettävän Proviisoripäivän näyttelyssä (Arcada, Jan-Magnus Janssonin aukio 1, Helsinki). Tervetuloa kuulemaan apteekkien henkilöstön optimoimisesta! Paikalla on myös tutkimusosaston edustaja kertomassa tutkimuksista apteekeissa.

Aamupäivän luennolla Farentan myyntijohtaja Minna Sibelius kertoo ulkoistamisen trendeistä. 

Nähdään siellä!

Tervetuloa_Farentan_osastolle_Apteekkaripäiville_2016.jpg#asset:397
Lauri Kekoni Farentan Business Solution Manageriksi

27.01.2016

Lauri Kekoni Farentan Business Solution Manageriksi

Proviisori Lauri Kekoni on aloittanut 4.1.2016 Farentalla Business Solution Managerina tavoitteenaan kehittää lääketeollisuuden ja sairaaloiden välistä yhteistyötä.

Ennen Farentalle siirtymistään Kekoni on työskennellyt lukuisissa eri lääkeyrityksissä tuotekehittelyssä, lääke-esittelijänä, myynti-, tuote- ja markkinointipäällikkönä, lääketieteellisenä asiantuntijana sekä lääkefirman Suomen johtajana. 

Haluatko kuulla kesätyöstä Farentalla?

07.01.2016

Haluatko kuulla kesätyöstä Farentalla?

Farenta järjestää infotilaisuuden kesän rekrytoinneista. Ilmoittaudu mukaan, jos haluat

 • tulla nauttimaan salaattibuffetista kollegoiden kanssa,
 • yhdistää sukuloinnit toisella paikkakunnalla kesätyöhön,
 • nähdä erilaisia apteekkeja ympäri Suomen,
 • rakentaa kattavan kontaktiverkoston,
 • tavata tilaisuudessa muita farmasian alan ammattilaisia ja vaihtaa ajatuksia tai
 • kuulla mitä Farentalla on tarjolla työrintamalla.

Infotilaisuudet järjestetään Helsingissä ja Kuopiossa seuraavina ajankohtina:

 • Helsinki: to 28.1.2016 klo 17 - 18.30, Hotel Arthur (Vuorikatu 19). Ilmoittaudu 21.1. mennessä täällä.
 • Kuopio: ti 26.1.2016 klo 17 - 19, ravintola Harald (Tulliportinkatu 44). Ilmoittaudu 21.1. mennessä täällä. 

Tervetuloa!

Palautekyselyn voittaja on arvottu

23.11.2015

Palautekyselyn voittaja on arvottu

Lähetimme Farmasian Päivien messuosastollamme vierailleille henkilöille palautekyselyn Farentasta Farmasian Päivillä. Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Kiitos kaikille vastanneille!

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 100 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti. Lahjakortin voittaja on:

SIRPA KEINÄNEN

Onnea!

Farmasian Päivien kyselyn voittaja arvottu

23.11.2015

Farmasian Päivien kyselyn voittaja arvottu

Noin 900 henkilöä osallistui Farmasian Päivillä Farentan messuosastolla olleeseen kilpailuun. Osallistujien kesken arvottiin 400 euron elämyslahjakortti, jonka voitti Elina Jouppi Hämeenlinnasta. Onnittelut!

Farenta tutkii kohonneen kolesterolin hoitoa yhteistyössä Amgenin kanssa

19.11.2015

Farenta tutkii kohonneen kolesterolin hoitoa yhteistyössä Amgenin kanssa

19.11.2015

Farenta toteuttaa Amgenin toimeksiannosta tutkimuksen kohonneen kolesterolin hoidosta. Kohonnut kolesteroli on merkittävä valtimosairauksien riskitekijä, jonka takia kohonneen kolesterolin hoitoon vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on tärkeää.

Tutkimukseen pyydetään mukaan noin 1 000 potilasta, joilla on kohonnut riski sydän- ja verisuoniperäisille tapahtumille. Tutkimuksen avulla on tarkoitus saada lisää tietoa kohonneen kolesterolin hoidon tavoitteista, lääkehoidosta ja potilaiden sitoutumisesta kohonneen kolesterolin hoitoon.

Tutkimus käynnistyy Farentan kanssa yhteistyötä tekevissä tutkimusapteekeissa Farmasian Päivien jälkeisellä viikolla. Farentan tutkimustoiminnassa on tällä hetkellä mukana jo lähes 150 apteekkia.

Lisätietoja:

Päivi Asikainen
Tutkimusosaston johtaja, Farenta
puh. 010 4398 275
paivi.asikainen@farenta.fi

Farentaverkko on tutkitusti tärkein

18.11.2015

Farentaverkko on tutkitusti tärkein

18.11.2015

Farentaverkko on tutkitusti tärkein media farmasisteille, kun haetaan tietoa lääkkeistä ja välineistä. Tämä käy ilmi Success Clinic Oy:n tutkimuksesta keväällä 2015. Tutkimuksen aiheena oli sähköisten palveluiden ja medioiden käyttö farmasistien työn tukena. 

Apteekkien palvelutarvetutkimus (Success Clinic Oy 2015) puolestaan osoitti, että Farentaverkko on toiseksi mielekkäin kanava saada tietoa työn tueksi.

Farentaverkko_tärkeä_media.jpg#asset:202Farentaverkko_mieluisa_tiedonhakukanava.jpg#asset:407


Kajaanin Veturi-apteekki on Vuoden tutkimusapteekki

16.11.2015

Kajaanin Veturi-apteekki on Vuoden tutkimusapteekki

16.11.2015

Lääkkeisiin liittyviä tutkimuksia tehdään jo 140 suomalaisapteekissa. Apteekkiasiakkaille tehdyillä kyselytutkimuksilla saadaan lääkkeen käytöstä tietoja, joita kliiniset lääketutkimukset eivät paljasta. Palvelun muutama vuosi sitten kehittänyt Farenta Oy vie potilaskyselykonseptiaan nyt myös ulkomaille.

Kajaanilaisessa Veturi-apteekissa tehdään reseptitoimitusten yhteydessä toteutettavia potilaskyselyjä jo kolmatta vuotta. Aktiivinen tutkimustyö palkittiin Vuoden tutkimusapteekki -tunnustuksella lauantaina Helsingissä järjestetyillä Farmasian Päivillä.

– Jos asiakkaan profiili sopii tutkimukseen ja hetki on sopiva, käymme kysymykset läpi reseptin toimituksen yhteydessä. Vastaukset kirjataan heti tabletille eikä niistä ole sen jälkeen meille enää ylimääräistä vaivaa. Tämä on tärkeää, koska asiakaspalvelu ei saa kyselyjen vuoksi häiriintyä, kertoo apteekkari Merja Niskanen Kajaanin Veturi-apteekista.

Niskasen mukaan asiakkaat suhtautuvat kyselyihin enimmäkseen positiivisesti, koska he tietävät vastausten hyödyttävän lääkkeen käyttäjiä tulevaisuudessa. Osa lääkeyritysten tilaamista tutkimuksista on liittynyt diabetekseen ja muihin kansantauteihin ja osa harvinaisempiin sairauksiin, kuten MS-tautiin. Käyttäjiltä saatava tieto on lääkeyrityksille tärkeää, koska kaikkea tarvittavaa tietoa ei löydy rekistereistä, ja rekisteritutkimusten lupaprosessit ovat hitaita.

– Tutkimuksilla on selvitetty esimerkiksi hoidon sujuvuutta arjessa, kuten potilaan matkan pituutta hoitopaikalle tai lääkkeen lisäksi saatavaa oheistukea, kertoo tutkimusosaston johtaja Päivi Asikainen tutkimusten käytännön toteutuksista vastaavasta Farentasta.

Osaa tuloksista on käytetty lääkkeiden hintalautakunnan hakemuksissa, jotta lääke pysyisi Kela-korvattavuuden piirissä. Joidenkin tutkimusten tuloksista kirjoitetaan parhaillaan kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita.

Kajaanin Veturi-apteekki on ollut tutkimusapteekkiverkostossa mukana alusta asti, koska apteekkari Merja Niskasen mukaan kyselytutkimukset hyödyttävät potilaiden ja lääkeyritysten lisäksi myös apteekin henkilöstöä.

– Kyselyyn liittyvä ajantasainen tietopaketti tutkittavasta lääkkeestä on osa farmaseuttien jatkuvaa kouluttautumista. Tämä on myös luonteva tapa syventää asiakassuhdetta. Potilas kokee, että häntä kuunnellaan ja hänestä ollaan kiinnostuneita.

Vuoden tutkimusapteekki -tunnustuksella halutaan edistää apteekkien roolia lääketutkimuksessa ja avartaa lääketutkimusten näkökulmaa kohti niin sanottua real world dataa, jossa potilaan kokemukset lääkkeen käytöstä korostuvat. Tutkimusapteekkitoiminta on hyvä käytännön esimerkki apteekkien monipuolisesta ja tärkeästä tehtävästä suomalaisessa terveydenhuollossa.

Tutkimusapteekkiverkostoa Suomessa ylläpitävä Farenta on tänä vuonna aloittanut tutkimuskonseptinsa kansainvälistämisen. Paikallisten tutkimusapteekkien verkostoa luodaan parhaillaan Puolaan.

Lisätiedot:
Apteekkari Merja Niskanen, Veturi-apteekki, puh. 040 5433 544, merja.niskanen@apteekit.net
Lääketeollisuuden liiketoiminnan johtaja Akseli Kivioja, Farenta Oy, puh. 010 4398 219, akseli.kivioja@farenta.fi

apteekkitutkimus_pysty.jpg#asset:408


Farentan nettisivut ja Farentaverkko uudistuvat

12.11.2015

Farentan nettisivut ja Farentaverkko uudistuvat

12.11.2017

Farenta on uudistamassa Farentaverkkoa ja nettisivujaan, ja projekti on loppusilausta vaille valmis. Uuden ulkoasun lisäksi Farentaverkkoon saadaan muun muassa käyttäjäkohtainen etusivu sekä mobiili- ja tablettikäytettävyys. Kirjautuminen Farentaverkkoon tapahtuu jatkossa Farentan nettisivujen kautta. 

Seuraa ilmoitteluamme aiheesta. 

Answering a real-life evidence challenge in a community pharmacy

22.10.2015

Answering a real-life evidence challenge in a community pharmacy

The newly established company FARENTA Polska has just started efforts to create and activate a pharmacy research network in Poland. It is first step in setting up FARENTA operations in Poland. Inspired by the Finnish technology and experience in real-world data (RWD) research, we first launched a FARENTA campaign in Poland to establish the first research network for pharmacy professionals.

In Poland, pharmacists belong to the most trusted healthcare professionals, which, in combination with their knowledge and easy access to patients, make them ideal real-life medical and pharmaceutical practice researchers. Around 2 million people visit pharmacies in Poland everyday - persons with different needs, being under different types of care… It creates a unique opportunity to collect RWD from them, without any unnecessary interventions and reflect on their quality of life, needs, disease burdens, the comparative effectiveness of medicines, adherence, safety information and even more. RWD helps to establish the direction of desired changes in healthcare, broaden experimental knowledge by information from daily practice and show how services and products affect the cost and quality of health care.

Read the article here.

To get more information:

Marcin Balcerzak
FARENTA Polska
marcin.balcerzak@farenta.pl

Farenta mukana Farmasian Päivillä 13.–15.11.2015

19.10.2015

Farenta mukana Farmasian Päivillä 13.–15.11.2015

19.10.2015

Farenta mukana Farmasian Päivillä 13.–15.11.2015 Tule Farmasian Päiville kuulemaan lisää meistä ja tarjoamistamme mahdollisuuksista! Olemme osastolla 1a2. Osastollamme kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 400 euron elämyslahjakortti. Lauantaina 14.11. klo 13 näyttelyhallin ohjelmalavalla apteekkiliiketoiminnan johtaja Heikki Matero kertoo henkilöstön mitoittamisesta apteekissa. Viime vuotiseen tapaan palkitsemme myös Vuoden tutkimusapteekin. Palkinnon jakavat maajohtaja Mikko Törmä ja lääketeollisuuden liiketoimintajohtaja Akseli Kivioja. Nähdään Farmasian Päivillä! Lisätietoa: www.farmasianpaivat.fi

Farenta tutkii syövän hoidon tasa-arvoisuutta Suomessa

06.10.2015

Farenta tutkii syövän hoidon tasa-arvoisuutta Suomessa

Farenta toteuttaa Suomen Syöpäpotilaat ry:n toimeksiannosta tutkimuksen, jossa selvitetään syövän hoidon saatavuutta ja hoitoon pääsyä Suomessa. Lisäksi selvitetään lähteitä, joista potilaat ovat saaneet tietoa sairaudestaan. 

Tutkimuksen tiedot kerätään kattavasti maakunnallisten syöpäyhdistysten neuvonta-asemilta. Tämän lisäksi kysely on lähetetty  Suomen suolistosyöpäyhdistys ry:n (Colores), Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry:n (Propo) sekä Rintasyöpäyhdistys (EuropaDonna Finland ry:n) jäsenille internetkyselynä. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä lääkealan toimijoiden ja terveyspalvelutuottajien kanssa. 

Potilaiden hoidosta on tähän asti ollut saatavana varsin rajallisesti laajasti kartoitettua tietoa. Tutkimuksen tarkoituksena on saada alueellista tietoa hoitokäytännöistä. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus käyttää esikartoituksena myöhemmin toteutettavalle viranomaisjulkaisulle. Tutkimuksen toteutustapa on ainutlaatuinen ja siinä selvitetään potilaan alkuvaiheen hoitoa. Vastaavaa tietoa ei ole aiemmin kerätty Suomessa. 

Potilaiden tasa-arvoinen hoito ja hoidon saatavuus ovat olleet maamme hallituksen agendalla ja viime päivien keskusteluissa. Näiden tärkeiden arvojen katsotaan toteutuvan parhaiten sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja rahoitusta muuttamalla.

Ratkaisuksi terveydenhuollon haasteeseen on tarjottu vahvaa keskushallinnon ohjausta. Erojen hoidon toteutuksessa on arveltu johtuvan paitsi potilaan asuinkunnassa saatavilla olevien palvelujen, niin myös vaihtelevien hoitokäytäntöjen mukaan. Uskomme, että tämän tutkimuksen tuloksia voitaisiin hyödyntää laajasti myös Sote-uudistuksen edetessä.

Lisätietoja antaa Farentan tutkimusosaston johtaja Päivi Asikainen, puh. 010 4398 275, paivi.asikainen@farenta.fi.

Kysy lisää!

Kysy chatista esim. työmahdollisuuksista.

Apteekki

Puh. 010 4398 222 (ei vastaanota tekstiviestejä)

apteekki@farenta.fi

Lääketeollisuus

Puh. 010 4398 230 (ei vastaanota tekstiviestejä)

Farentaverkko

farentaverkko@farenta.fi
Toimipisteet

Espoo Orionintie 5, 02200 Espoo

Kuopio Puijonkatu 22 B, 70100 Kuopio

Varsova, Puola Chmielna 132/134, 00-805, Warszawa